Evangelizacinės misijos Miroslavo parapijoje

2017 metų rugpjūčio 20-27 dienomis misijos broliams kapucinams iš Paulių vienuolyno ir Marijos mokyklos evangelizacinei komandai tapo tikru iššūkiu. Tokiose mąsto misijose kapucinams ir Marijos mokyklos komandai teko dalyvauti pirmą kartą. Buvo daug kas nežinoma. Pasiruošimas prasidėjo dar prieš misijas. Pirmiausia Marijos mokyklos dalyviai siūlė savo idėjas misijoms, diskutavo, derino su rengėjais. Po to buvo susitikta Kaune su Miroslavo parapijos klebonu Miroslavu Dovda ir aptartas preliminarus veikimo planas. Po to komanda vyko į Miroslavą, apžiūrėti vietos ir susipažinti su ja, bei aptarė techninius klausimus. Taip pat buvo pravestos dvi radijo laidos Marijos radijuje apie misijų svarbą ir eigą. Į Miroslavo miestelį komanda atvyko šeštadienio vakare. Sekmadienį marijonų atstovas Lietuvai kun. Andrius Šidlauskas pašventino marijonų įkūrėjo Papčinskio paveikslą, nes čia veikė marijonai. Brolis Tomek Pilch pravedė misijų katechezę ir su Marijos evangelizacinę komandą pasklido po Miroslavo miestelį ir Bendrių kaimą, „nuo durų prie durų“ skelbti Gerosios Naujienos ir kviesti parapijiečius dalyvauti parapijos misijose bei atnaujinti tikėjimą parapijoje. Teko sunkus išbandymas: be perstojo pylė lietus, kaip visi kalbėjo – „tai malonių lietus“. Vakare vyko evangelizacijos aptarimas ir kitos dienos planavimas. Vakare prisijungė brolis Vincentas, kuris atvyko iš atlaidų Raguvos miestelyje, dar pakeliui aplankydas Pievašiūnų šventovę Žolinės atlaiduose ir melsdamas misijoms Švč. Mergelės Marijos Nuliudusiųjų Paguodos užtarimo. Pirmadienį melstasi už atsivertimą. Pradėta Šv. Mišiomis. Po to vyko dieninė Švč. Sakramento adoracija. Adoravo Mankūnų, Obelijos, Seimeniškių ir Gūdiniškių kaimo gyventojai. Misijų komanda iki vakaro pasklido po Maciūnų, Vovų, Burbiškių, Mociškėnų, Zizėnų, Čigoniškų kaimus. Vankiškių kaime evangelizacija pradėta prie kaimo kryžiaus malda. Po to vyko lankimas sodybų, ypač ligonius, melstasi, kalbėtasi, bendrauta. Evangelizacija Vankiškių kaime baigėsi bendruomenės centro patalpose su evangelizacine programa, šlovinimu, liudijimais, katecheze. Vakare Miroslave vyko šv. Mišios. Po Šv. Mišių vyko vidinio išgydymo  pamaldos. Buvo išstatytas švč. Sakramentas, klausoma išpažinčių, šlovinama, vyko katechezė ir meldžiamasi buvo užtarimo malda. Antradienio dieną buvo melstasi už krikščioniškas šeimas. Misijų rytas prasidėjo Šv. Mišiomis ir po to vyko dieninė Švč. Sakramento Adoracija. Adoravo Balkasodžio, Pupasodžio, Plentos kaimų tikintieji. Po Šv, Mišių komanda vėl išvyko į misijas kaimuose. Evangelizuota Geištarų, Nemunaičio, Geištariškių, Maclauciškių, Norkūnų kaimuose. Talokių kaime evangelizacija baigėsi malda ir padėka prie kaimo kryžiaus. Buvo liudijimų, jog po maldos, kai kam pagerėjo sveikata. Vakaras baigėsi Šv. Mišiomis ir parapijiečių susitikimas su misijų komanda: pokalbiai, diskusijos. Trečiadienį prie komandos prisijungė ką tik iš Lenkijos grįžęs brolis Andžejus. Šią dieną misijose buvo melstasi už vaikus ir jaunimą. Po rytinių misijinių Šv. Mišių tęsėsi Švč. Sakramento adoracija. Adoravo tikintieji iš Talokių, Norkūnų, Nemunaičio, Volungės kaimų. Misijos vyko Arciškonių, Laukinčių, Laukintukų kaimuose. Buvo po pietų parengta programa vaikams: žygis, „flachmobas“, vaidinimas. Vakare vyko Šv. Mišios ir vidinio išgydymo pamaldos, su išpažintimi ir užtarimo malda. Ketvirtadienį melstasi už kenčiančius ir ligonius. Po rytinių Šv. Mišių adoravo: Arciškoniškių, Laukinčių, Laukintukų, Cigoniškių, Mociškienų kaimų gyventojai. Evangelizacija vyko Mankūnų, Ofelijos, Seimeniškių kaimuose. Po pietų vyko užsiėmimai vaikams: žaidimai, bendravimas, žygis. Po vakarinių Šv. Mišių buvo nuotaikingas vakaras su šokiais ir žaidimais skirtas vaikams ir jaunimui. Penktadienis tradiciškai buvo skirtas atgailai ir atsiteisimui už savo ir kitų nuodėmes. Melstasi už pašaukimuas į kunigystę ir bažnyčios tarnautojus. Po Šv. Mišių adoravo Švc. SakramentąVankiškių, Manciunų kaimų gyventojai. Evangelizacija ir misijos vyko Balkasodžio, Plentos, Pupasodžio, Toklūnų gyvenvietėse. Po pietų, 16 val. vyko Kryžiaus kelias nuo Olakalnio piliakalnio iki bažnyčios. Po to Šv. Mišios ir po jų susitaikinimo pamaldos, šlovinimas Švč. Sakramento adoracija, išpažintis.Šeštadienis po rytinių Šv. Mišių vyko adoracija ir Evangelizacija Miroslave ir Gudiniškių kaime. Po Vakarinių Šv. Mišių vyko vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvavo „Jesės atžala“ ir „Gyvasis vanduo“ bendruomenių nariai. Buvo švč. Sakramento adoracija, susitaikinimo sakramento teikimas, užtarimo malda ir džiugus šlovinimas. Sekmadienį po pagrindinių Šv, Mišių J. E  S. Tamkevičius pašventino Šv. Misijų kryžių, vyko procesija. Taip pat vyko evangelizacija prie bažnyčios įsikurusių „atlaidinių“ prekybininkų ir pirkėjų. Daugelis, liudijo, jog misijos pasisekė, nors būta išbandymų. Daugelis džiaugėsi misionierių apsilankymų namuose ir malda už juos. Kai kurie dalyviai liudijo, jog juos labiau evangelizavo tie žmonės ir jie patys evangelizavosi tose misijose. Tai pareikalavo jėgų ir laiko, pasišventimo, bet tai yra Dievo palaima. Tai gražus ženklas ne tik parapijai, bet ir kitoms parapijoms bei kunigams, kad reikia vykdyti tą pagrindinę Bažnyčios misiją: skelbti Evangeliją ir tai daryti nuolat, kaip liepa Kristus ir Katalikų Bažnyčia: reevangelizuoti, nepertraukiamai skelbti Evangeliją.

Similar Posts