Juozas Kazimieras Šumskis OFM Cap (1927-2009)

T. Kazimieras paliko tokį savo biografijos aprašymą:


Esu gimęs 1927 metų rugsėjo mėn. 15 dieną Valainių kaime, Pakruojo rajone ir parapijoje.
Augau krikščioniškoje, praktikuojančioje šeimoje. Tėvas Juozapas, Lietuvos Nepriklausomybės savanoris, 1927 m. gavo 18 ha žemės. Žemė nebuvo derlinga. Daug vargo, darbo teko patirti nuo mažens žemės ūkio darbuose. Motina Paulina Povilaitytė labai darbšti ir pamaldi išaugino už mane jaunesnę seserį Teklę ir brolį Joną, kuris kūdikiu būnant mirė.
Lankiau Valainių Pradžios mokyklą. Ją baigęs, 2 metus mokiausi Rozaline.
1941 m. pradėjau mokytis Linkuvos gimnazijos antroje klasėje.
1943 m. rudenį įstojau į Kauno Tarpdiecezinės Kunigų seminarijos pirmą kursą.
1946 m. įstojau į Kapucinų ordiną Plungėje.
1947 m. gyvendamas pas Kapucinus Šiauliuose baigiau gimnaziją
1947 11 02 – pradėjau novicijatą.
1948 06 20 – padariau prie Tėvo Roko ir magistro laikinuosius įžadus ir gavau Kazimiero vardą. Ateistinė valdžia vienuolyną uždarė ir per dvi dienas įsakė išsiskirstyti – vienuolynas uždaromas.
1948 m. įstojau į Panevėžio muzikos mokyklą, nes galvojau būti vargonininku.
1950 m. Dievui laiminant buvau priimtas į Kauno Kunigų Tarpdiecezinę seminariją
1951 06 20 padariau amžinuosius įžadus.
1954 09 10 subdiakono šventimai.
1954 09 11 diakono šventimai
1954 09 12 vienintelis vyskupas Lietuvoje, Kazimieras Paltarokas, pašventino mane kunigu.
1954 09 17 vyskupas Kazimieras Paltarokas paskyrė mane į Panevėžio apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią vikaru.
1961 05 20 buvau sutrukdytas eiti vikaro pareigas ir per prievartą milicija įdarbino Panevėžio cukraus fabrike darbininku.
1963 03 27 vyskupijos valdytojas, kan. P. Bakšys mane paskyrė klebonu į Suvainiškį, Rokiškio rajone.
1972 04 04 perkėlė klebono pareigoms į Užpalių parapiją, Utenos rajone.
1988 03 01 valdytojas prelatas Kazimieras Dulksnys paskyrė Utenos vicedekanu.
1992 08 14 buvau skiriamas į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų seminariją vicerektoriaus pareigoms.
1993 07 09 buvau paskirtas Kauno Kunigų Seminarijos dvasios tėvu.
1995 06 13 perėjau dirbti į Tėvų Kapucinų atkurtą vienuolyną Petrašiūnuose, šios parapijos klebonu.
1996 08 31 Lietuvos Lurdo Viceprovincijos Kapucinų kapitula išrinko mane viceprovincjolu ir mūsų ordino Generolas John Corriveou OFM Cap patvirtino mane šioms pareigoms.
2000 kovo mėn. Krokuvos provincijolas paskyrė man Petrašiūnuose gvardijono pareigas.

T. Kazimieras Petrašiūnų parapijos klebono pareigas ėjo iki 2006 metų.

Mirė 2009 m. spalio 4 d., šv. Tėvo Pranciškaus, pranciškonų ordino įkūrėjo dieną, sulaukęs 82 metų amžiaus.
Palaidotas prie Petrašiūnų bažnyčios.