Tėvo Pijaus laiškai

Paskutinis Tėvo Pijaus laiškas
Vienuoliktą dieną prieš mirtį, 1968 m. rugsėjo 12d., Tėvas Pijus nusiuntė popiežiui Pauliui VI jaudinantį laišką, kuriame išreiškė pagarbą ir dėkingumą už tai, kad enciklikoje „Humanae Vitae“ gina pagrindines vertybes, aptariančius Dievo įstatymą ir žmogaus orumą.
San Giovanni Rotondo
12 rugsėjo1968 metai
Jūsų Šventenybe,
Pasinaudodamas Jūsų susitikimo proga su tėvais, dalyvaujančiais Generalinėje kapituloje, kad jungiantis dvasiškai su mano bendrabroliais ir prie jūsų kojų su visapusiška pagarba nusilenkti, mano visiškas atsidavimas Jūsų Kilnybei, su tikėjimu, meile ir paklusnumu prieš Tą, kurį atstovaujate žemėje. Kapucinų vienuolija visuomet išsiskyrė meile, ištikimybe, paklusnumu ir atsidavimu Apaštalų Sostui. Prašau Viešpaties, kad toks išliktų ir išlaikytų radikalizmą, vienuolinį griežtumą, evangelinį neturtą ir toliau ištikimai laikytųsi Regulos ir Konstitucijos, liktų pilni gyvybingumo ir liepsnojančios dvasios, pagal II Vatikano susirinkimo nutarimus, kad būtų pasiruošę ateiti į pagalbą Motinai Bažnyčiai pagal Jūsų Šventenybės pakvietimą.
Žinau, kad dėl sunkio Bažnyčios situacijos šiomis dienomis Jūsų širdis kenčia; stokojant kai kuriems katalikams paklusnumo, Bažnyčios mokymo, kurio Jūs, padedant Šventajai Dvasiai Dievo vardu nuolat mus mokote; taip pat dėl didelių žmonijos poreikių; dėl grėsmės taikai pasaulyje.
Aukoju Jums mano maldą ir kasdieninį kentėjimą, nors ir nedidelį, bet nuoširdų prisiminimą vieno iš Jūsų sūnų, kad Viešpats Jus sustiprintų savo malone einant teisingu, bet sunkiu keliu, ginant amžinąją tiesą, kuri pasilieka nekintama visais laikais. Mano dvasinių sūnų ir Maldos grupės vardu dėkoju Jums už aiškų ir tvirtą žodį, kurį išsakėte paskutinėje enciklikoje „Humanae Vitae“. Vėl pažadu nuolatinį paklusnumą Jūsų nutarimams.  O kad Viešpats norėtų skirti pergalę tiesai, ramybę savo Bažnyčiai, taiką žemės tautoms, sveikatos ir sėkmės Jūsų Šventenybei, kad būtų išsklaidyti tie praeinantys debesys, plėstųsi Dievo karalystė mūsų širdyse dėka Jūsų apaštališkų darbų krikščioniškojo tikėjimo. Jums žemai lenkiuosi kartu su savo broliais, mano dvasiniais sūnumis, Maldos grupėmis, savo ligoniais, prašau palaiminimo visiems geriems ketinimams. kuriuos Jėzaus vardu ir su Jūsų globa stengsimės įvykdyti.

Jūsų Šventenybei nuolankus sūnus

T.Pijus, kapucinas

Similar Posts