Šventojo tėvo Pijaus novena

 
Pirmoji diena
Šventasis Tėve Pijau, tu įsitikinęs mokinai, jog Dievo Apvaizda, kaitaliodama džiaugsmą ir ašaras žmonių ir ištisų tautų gyvenimuose, veda į galutinio tikslo išsipildymą; kad už matomos žmogaus rankos visada yra paslėpta Dievo ranka, tu užtarki mane, kad sunkume (čia tinka išsakyti savo prašymus), kurį pavedu Dievui, su tikėjimu priimčiau Jo valią.
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Antroji diena
Šventasis Tėve Pijau, tu raginai silpnuosius nusimesti baimę ir pažinti laimę, kai bus pakviesti dalyvauti Dievo-Žmogaus skausmuose, kad tikėtų, jog tai ne apleidimas, o didžiulė Dievo meilė. Padrąsintas tavo pasitikėjimo Dievu pavyzdžio, prašau tarpininkavimo mano intencijoje (…), kurią tau pavedu.
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Trečioji diena
Šventasis Tėve Pijau, tu kasdien nešei kryžių ir užsitarnavai Kirėniečio vardą, tikėjai,  jog Viešpats iš gailestingumo paduos ranką ir suteiks jėgų. Melskis su manimi mano sunkumuose (…) ir pas jėzų išprašyk malonę ištverti gerume.
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Ketvirtoji diena
Šventasis Teve Pijau, Dievo valia tu patyrei didžius kentejimus, priimdamas juos kaip išrinktųjų sielų dalią ir dovana, vedančią į išganymą. Užtarki mane prieš Dievą, kad pajėgčiau su kirkščionišku orumu priimti savo skausmą ir išmelsk malonės (…).
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Penktoji diena
Šventasis Tėve Pijau, tu per neįprastą savo susivienijimą su Viešpačiu įliedavai viltį į abejojančiųjų širdis, jog krikščionių Dievas yra perkeitimo Dievas, kad iš kentėjimo gimsta ramybė, o pasimetime nušvinta viltis. Būki su manim mano prašyme (…). kad pasitikėčiau Dievo meile.
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Šeštoji diena
Šventasis Tėve Pijau, tu tapai mums klusnumo pavyzdžiu tikėjime. Žinojai, kad kur nėra klusnumo, ten nėra dorybės ir ten nėra meilės; kur nėra meilės, ten nėra ir Dievo, o be Dievo niekas nenueina į Dangų. Būk mano užtarėju pas Viešpatį, kai prašau malonės (…).
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Septintoji diena
Šventasis Tėve Pijau, nenuilstantis Kristaus sekėjau, visus su pasitikėjimu prašančius pagalbos užtikrindavai, jog iš Dievo gaus šventos ištvermės malonę. Melskis už mane, kai maldauju Dievo malonės (…).
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Aštuntoji diena
Šventasis Tėve Pijau, evangelinės Dievo ir artimo meilės pavyzdy, tu stiprinai žmonių širdyse įsitikinimą, kad Dievas negali atmesti tyro troškimo Jį mylėti. Vardan meilės, kuri pripildė tavo gyvenimą, išprašyk man Danguje dovaną (…), kurios su pasitikėjimu tavęs meldžiu.
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
Devintoji diena
Šventasis Tėve Pijau, Marija tau buvo mylimiausioji Motina, ją aukštinai labiausiai tarp visų dangaus ir žemės kūrinių. Per tavo atsidavimą Dievo Motinai prašau pagalbos savo prašyme (…).
Tėve mūsų…,
Sveika, Marija…,
Garbė Dievui tėvui…
 
 
 

Similar Posts