Šv. Pranciškaus maldos

Tegu karštos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, Viešpatie,
mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi,
kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei,
Tavo, kuris buvai toks geras, kad numirei iš meilės mano meilei.

Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir Tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.

Sveika, karaliene Išmintie! Tesergi tave Viešpats ir tavo brolį – tyrą, šventą Paprastumą.
Šventoji Sužadėtine Neturtyste, tesaugo tave Dievas ir tavo brolį, šventą Nusižeminimą.
Šventoji Sužadėtine Meile, tesaugo tave Dievas ir tavo brolį, šventą Klusnumą.
Visos šventos dorybės, tesaugo jus Dievas, iš kurio jūs kylate ir sklindate.
Nėra nė vieno visame pasaulyje, kuris įgytų bent vieną jūsų, nenumiręs prieš tai sau.
Kas ugdo vieną ir nenusižengia kitoms, įgyja visas;
Kas nusižengia vienai, nebeturi nė vienos ir praranda visas.
Kiekviena jūsų ir visos kartu sugėdijate ydą ir nuodėmę.
Šventa Išmintis sugėdija šėtoną ir visokią jo klastą.
Tyras ir šventas Paprastumas sugėdija šio pasaulio mokytumą ir prigimto proto nuovokumą.
Šventa Neturtystė sugėdija bet kokį godumą ir šykštumą, ir visokiausią susirūpinimą šiuo pasauliu.
Šventas Nusižeminimas sugėdija išdidumą, visus, puikiai įsitaisiusius šiame pasaulyje, ir viską, kas tik yra pasaulyje.
Šventa Meilė sugėdija visus velnio ir kūno gundymus, visas prigimtas baimes.
Šventas Klusnumas sugėdija visus prigimtinius savanaudiškus norus.
Jis apmarina žemesniąją mūsų prigimtį ir priverčia paklust ją dvasiai ir savo artimui.
Klusnumas žmogų atiduoda šioje žemėje kiekvienam, –
Ne tik kitiems žmonėms, bet ir naminiams gyvuliams, visiems žvėrims,
Ir gali jie daryti su juo, ką tik nori – kiek leidžia Dievas.

Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.
Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,
ypač su didinga sese Saulė, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.
Ji graži, spindinti didžia šviesa ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Mėnesį, Dangaus žvaigždes –
sukūrei juos ryškius ir gražius.

Būk pagarbintas per brolį Vėją, visokį Orą – debesuotą, giedrą,
nes per jį, mano Viešpatie, palaikai savo kūriniją.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Vandenį,
kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Ugnį,
kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę mūsų motiną,
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,
kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.
Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją Mirtį,
nuo kurios joks žmogus pabėgti negali.
Vargas tiems, kurie mirs su nuodėme mirtina.
Palaiminti, kuriuos ji užklups bevykdančius švenčiausiąją Tavo valią –
Jų nepažeis mirtis antroji.

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,
Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę.

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau,
čia ir visose Tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname Tave,
kad šventuoju savo kryžiumi atpirkai pasaulį.

Aukščiausias Garbingiausias Dieve,
išsklaidyk mano širdies tamsybes.
Ir duok man tikrą tikėjimą, nesvyruojančią viltį,
tobulą meilę, pažinimą ir supratimą,
kad galėčiau išpildyti Tavo šventą ir tikrą valią.
Amen.

Telaimina tave Dievas ir tepalaiko tave.
Tegu šypsosi tau ir būna maloningas;
Tegu Dievas pažvelgia į tave ir suteikia tau ramybę.
Telaimina tave Dievas, broli Leonai.

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.
Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.
Amen.

Sveika, šventoji Sužadėtine,
Švenčiausioji Karaliene,
Marija, Dievo Motina,
per amžius Mergele;
Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Jo pašventinta
Kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja.
Tavin nusileido ir tavy pasiliko
Visa malonės pilnatvė
Ir visoks gėris.
Sveika, Jo Rūmai.
Sveika, Jo Tabernakuli.
Sveika, Jo Rūbe.
Sveika, Jo Tarnaite.
Sveika, Jo Motina.
Ir sveikos, visos šventos Dorybės,
Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu
Besiliejančios į tikinčiųjų širdis,
Kad, atsikratę netikėjimo,
Jie taptų ištikimi Dievo tarnai –
Per Tave.

Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir Guodėjau.

Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų mylėti, nes esi, Viešpatie, meilė. Tu nuolat gyveni juose ir pripildai palaimos, kad jie galėtų būti laimingi, nes Tu, Viešpatie, esi aukščiausias gėris, amžinas gėris, ir visa, kas gera, iš Tavęs kyla, o be Tavęs gėrio iš viso nėra.

Teesie šventas Tavo vardas: tegu mes vis labiau Tave pažįstame, idant suvoktume Tavo geradarybių dydį ir Tavo pažadų tvirtumą, Tavo didybės aukštį ir Tavo sprendimų gilumą.

Teateinie Tavo karalystė: idant Tu savo malone viešpatautumei mumyse ir įvestumei mus į savo karalystę, kur mes aiškiai Tave regėsime, tobulai Tave mylėsime, būsime laimingi bendraudami su Tavimi, amžinai Tavimi gėrėsimės.

Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje: idant mes mylėtume Tave visa širdimi, nuolat mąstydami apie Tave, visa siela, nuolat susitelkdami į Tave ir siekdami visur Tavo garbės, visomis jėgomis, atiduodami visą kūno ir sielos stiprybę ir meilę vien Tavajai meilei. Temylime savo artimus kaip save pačius, padrąsindami juos Tave mylėti, džiaugdamiesi kitų sėkme kaip savo, užjausdami juos varguose, nieko neįžeisdami ir neįskaudindami.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien: savo mylimąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad primintų mums savo meilę, kad padėtų suprasti ir priimti ją ir visa, ką Jis darė, kalbėjo ar kentėjo.

Ir atleisk mums mūsų kaltes: savo beribiu gailestingumu, neapsakoma savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kančios galia ir per švenčiausiosios Mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnus bei užtarimą.

Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams: ir jeigu mes atleidžiame netobulai, padėk, Viešpatie, tai padaryti tobulai, kad mes galėtume tikrai iš meilės Tau mylėti savo priešus ir karštai melstis už juos, nė vienam neatlygindami blogiu už blogį, o vien trokšdami Tavyje tarnauti kiekvienam.

Ir neleisk mūsų gundyti: slapta ar tiesiogiai, staiga ar nenumatytai.

Bet gelbėk mus nuo pikto: dabartinio, buvusio ar būsimo. Amen.