Šv. Tėvo Pijaus novena į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį

(Šią noveną tėvas Pijus iš Pietrelčinos kalbėjo kasdieną už visus tuos, kurie prašė jo maldų)

I. O mano Jėzau, Tu esi pasakęs: „Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta,“

Štai aš beldžiu, aš ieškau ir prašau malonės, kad… (išvardykite savo intenciją)

1 Tėve mūsų… 1 Sveika, Marija… 1 Garbė Dievui Tėvui…
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš pasitikiu Tavimi.

II. O mano Jėzau, Tu esi pasakęs: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs.

Štai aš Tavo vardu prašau Tėvo malonės, kad… (išvardykite savo intenciją)

1 Tėve mūsų… 1 Sveika, Marija… 1 Garbė Dievui Tėvui…
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš pasitikiu Tavimi.

III. O mano Jėzau, Tu esi pasakęs: „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.“ Padrąsintas Tavo teisių žodžių, aš prašau malonės, kad … (išvardykite savo intenciją)

1 Tėve mūsų… 1 Sveika, Marija… 1 Garbė Dievui Tėvui… |
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš pasitikiu Tavimi.

O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, kuri kupina užuojautos vargšams, pasigailėk mūsų vargšų nusidėjėlių ir suteik mums malonių, kurių prašome Tavęs, per Sopulingosios ir Nekaltosios Tavo Motinos Širdį, per Tavo ir mūsų švelniąją Motiną.

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.

O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

Šv. Juozapai, Jėzaus patėvi, melski už mus!

Similar Posts