Ar Veikliųjų Žmonių Bendrija padeda artėti prie Jėzaus?

Labai smagu matyti ypač vyrus kurie meldžiasi, šlovina, liudija Kristaus malonę ir jėgą savo gyvenime, lankosi kalėjimuose. Daug drąsos, pasitikėjimo išreiškiama, kad Dievas veikia. Judėjimas, telkiantis vyrus naujam maldos ir atsivertimo gyvenimui yra reikalingas, ypač kurie laisvinasi iš priklausomybių. Savo tinklalapyje vzb.lt aprašo savo misiją: „MŪSŲ MISIJA
            Laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose;
Kviesti vyrus grįžti pas Dievą;
Padėti vyrams pasikrikštyti Šventojoje Dvasioje ir augti dvasiškai;
Lavinti vyrus ir padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą;
Suteikti galimybę krikščioniškam bendradarbiavimui;
Labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius.

Lietuvos Veikliųjų Žmonių Bendrija (LVŽB) nepradeda naujų bažnyčių. Bendrija yra tik remiančia ranka jau egzistuojančioms bažnyčioms.“
Labai gražūs tikslai, kviečiantys vyrus sugrįžti prie Dievo, augti dvasiškai, pasikrikštyti Šventojoje Dvasioje, nes daugumas katalikų pakrikštyti Šventojoje Dvasioje Krikšto metu, (čia reikėtu suprasti Šventosios Dvasios dovanų atnaujinimą, atgimimą Šventojoje Dvasioje). Čia yra ir gražus ekumeninis, vienybės akcentas, kas svarbu krikščionims: suvienyti visus Kristaus Kūno narius. Iš išorės žiūrint labai graži misija ir tikslai ir taip šiuolaikiškai. Jau kiek metu stebiu šį judėjimą, matau gražių dalykų, bet jaučiamas toks „amerikoniško tikėjimo“ prieskonis ir tiesiog propagavimas, pamaldumas, kitų formų nelabai matosi, kas būdinga tik charizmatinėms protestantinėms bažnyčioms JAV. Negirdėjau, kad liudyti ir evangelizuotu, vestu konferencijas koks pravoslavas, liuteronas, reformatas, jau nekalbu apie katalikus. Išgydymus siunčia Viešpats, kaip nori. Jis gali išgydyti ir netikintį, kad įtikėtu, pamatytu Jo buvimą. Dievas gydo savo būdu. Kartais Dievas išklauso savaip. O kiek išgijimo pavyzdžių turime Katalikų Bažnyčioje, kuriems užtariant įvyko. Išgydymas yra Dievo ženklas, kad žmogus atsiverstu nuo nuodėmės ir pasiektu išganymą. Šv. Tėvas Pijus iš Pietrelčinos paklausė aklo vyro: „Jei praregėsi, tai nebūsi išganytas, o jei liksi aklas, pasieksi išganymą“. Jis pasirinko būti aklu. Ekstrasensai irgi gydo, bet kieno vardu ar galia?
Štai nesenai, vienas katalikiško reabilitacijos centro darbuotojas, tarnautojas susižavėjo VŽB veikla, jog net darbus apleisdavo, kad galėtu tarnauti. Finalas – atsisakė katalikų tikėjimo su žmona, išbalansavo reabilitacinį centrą vos ne iki sunaikinimo ribos, pradėjo verbuoti asmenis į kitas krikščioniškas bendruomenes, traumuoti žmones, o ne rūpintis juos grąžinti gyvenimui. Pats net slėpė, kur jis pereina, nors jau buvo pramatęs savo buvimo vietą. Po to bandė kurti reabilitacinį centrą pas kažkokius krikščionis, susikivirčijo su pastoriumi berods dėl VŽB veiklos, pasitraukė , išmetė neatsakingai surinktus žmones reabilitacijai ir vėl išėjęs bando įsįdarbinti Lietuvos „Caritas“ veikloje. VŽB lyderiams tie dalykai tikriausiai buvo žinomi. Jis vėl bando kurti VŽB skyrių viename mieste. Manau, kad toks „autoritetas” VŽB veiklai garbės nedaro.
Teko ne iš vieno kataliko teko girdėti, jog buvo bandymų VŽB susirinkimuose pasiūla pasirinkti kitą bendruomenę, „persikrikštyti“. Teko bendradarbiauti su protestantine „Gyvojo Izraelio“ bendruomene ir mačiau, kaip sėkmingai perverbuoja į savo Bažnyčią kitus krikščionis, nes Lietuvoje pabijojo katalikus liesti. Net pastoriai katalikiškuose reabilitacijos centruose vesdami paskaitas, verbuodavo asmenis į savo Bažnyčias ar centrus ir pasisekdavo: tarnautojus išsivesdavo, po kelis narius Bažnyčiai laimėdavo. Prozelitizmo – atvertinėjimo klausimas yra aktualus, nes visos bendruomenės siekia turėti kuo daugiau narių, per kurį išreiškiamas Bažnyčios gyvybingumas.
Vilniaus vyskupas augziliaras D. Trijonis  tvirtina: „esu girdėjęs apie VŽB bendrijas, ir susidarė įspūdis, jog tikėjimo kryptis priklauso, kas vadovauja skyriui: protestantas ar katalikas. Ekumenizmas gerai, bet nesinorėtu, kad būtų tas prozelitizmas praktikuojamas ir naudojamasi katalikų vardu per žiniasklaida ar pamaldas. Kad nebūtų klaidinami žmonės: čia toks pats tikėjimas, tik truputėli reformuotas, nieko nesiskiria“.
Kunigas, teologijos mokslų daktaras, egzorcistas A. Valkauskas teigia: „Šiaip iš esmės šis judėjimas yra geras, bet turi užsiimti savo misija: šlovinti ir liudyti Jėzų. Nėra tai aiškus ir vienalytis judėjimas, daug painiavos. Lenda, ten kur jiems nepriklauso: pradeda mokyti savo teologijos, katalikus protinti, kaip teisingai tikėti.“
Anoniminiuose Alkoholikų susirinkimuose yra siekiama padėti žmogui atsikratyti priklausomybę. Nekišama jokia ekonominė, politinė ar religinė formacija. Yra aiškūs nuostatai ir po to žmogus renkasi ką jam pasirinkti ir kaip elgtis. Nėra jokios indoktrinacijos. Jie yra nepriklausomi.
Tai pvyzdys AA ir VŽB judėjimui: Skelbti Jėzų, kaip jis veikia savo gyvenime ir Jį šlovinti. Šiame VŽB judėjime vadovų parinkimas yra svarbus:  nešališki, ekumeniški, kurie nepropaguotu savo Bažnyčios, pažiūrų, o rūpintusi evangelizacija: Jėzaus skelbimu ir vyru sugrįžimu prie Dievo ir į savo gimtąsias Bažnyčias. Kaip ir kiekvienas žmogus turi ne tik priimti Jėzų į savo gyvenimą, bet ir atsinaujinti, pažvelgti į savo gyvenimą, ar jis tikrai seka Jėzų ir vykdo jo nuostatus, laikydamasis Dievo Žodžio. Tai padaryti nėra lengva, o tik skelbti šūkius išmoktus nėra sudėtinga. Gal kas supras mano straipsnį, kaip puolimą, pažeminimą: to nesiekiu. Kaip man reikia atsivertimo, nuolatinio budėjimo, pastabų ir kritikos, taip ir kiekvienam iš mūsų, kad nesunaikintume kito, jo laisvės, tikėjimo, netaptume diktatoriais, netraumuotume ir neklaidintume kitų. Tai reikalinga, kad nebūtume „šventos karvės“, apie kuria galima pasakyti tik gerai. Turiu viltį, kad šie pamąstymai ir ne tik mano VŽB judėjimą padarys laisvesnį, gaivesnį, atviresnį, tikresnį nes Jėzus sako:“ jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus“.(Jn 8, 32).
 
 
Vincentas Tamošauskas OFMCap

Similar Posts