Su Švč. Mergele Marija link laisvės ir gyvenimo

Išsigelbėjimas nuo didžiausio blogio
Apsireikšdama žmonėms Gvadelupėje, Lurde, Fatimoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, Švenčiausioji Mergelė Marija visada stengėsi priminti, kad tikėjimo į Dievą praradimas, ateizmas ir demoralizacija yra didžiausia žmonijos tragedija.
Visada, kai žmonės atmesdavo Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją bei pradėdavo gyventi taip, lyg Dievas neegzistuotų, tai lemdavo totalitarizmą, genocidą, kultūrinį nuosmukį, laisvės praradimą ir visuomenės moralinį išsigimimą. Trumpai tariant, tai sukurdavo pragarą žemėje. Veiksmingiausia priemonė, kuri gali mus išgelbėti nuo tragedijos prarasti tikėjimą į Dievą ir drauge – amžinąjį gyvenimą – tai atsiduoti Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdžiai. Popiežius Jonas Paulius II aiškino, kad kiekvienas, kuris atsiduoda Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdžiai, užsitikrina grįžimą prie Dievo Sūnaus kryžiaus. Tai reiškia, kad atsiduodama kenčiančiai Išganytojo Širdžiai, artėjama prie nuodėmių atpirkimo šaltinio. Atsiduodami Švenčiausiajai Mergelei Marijai, priimame jos pagalbą ir visiškai atiduodame save ir visą žmoniją vieninteliam mūsų išge1bėtojui – Jėzui Kristui.
Būtent Marija, Dievo Motina, veda mus tikėjimo ir beribio pasitikėjimo jos Sūnumi Jėzumi Kristumi keliu, kad Jis per savo begalinį gailestingumą galėtų mus išvaduoti iš nuodėmės pančių. „Tegul nebijo priartėti prie manęs silpna, nuodėminga siela – net jei ji turi daugiau nuodėmių, negu smėlio ant žemės, visa tai paskęs Mano gailestingumo bedugnėje (…). Žmonija neras ramybės, kol neatsigręš į Mano gailestingumo šaltinį“. Šiuos Viešpaties žodžius savo dienoraštyje užrašė s. Faustina Kovalska.
Seseriai Liucijai iš Fatimos Marija tris kartus pasakė: „Ateina paskutinės dienos.“ Todėl pats geriausias būdas išgelbėti žmoniją yra atsidavimas Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdžiai ir rožinio malda. Dievo Motina sakė, kad žmonės nepriėmė visų siūlomų išganymo priemonių, todėl dabar ji gali pasiūlyti tik savo ašaras. Pastaruoju metu matome daug kruvinomis ašaromis verkiančių Dievo Motinos ikonų ir statulų. Tai – dar vienas įspėjimas ir ženklas, kviečiantis žmones atgailauti ir atsiversti. Jėzus sakė seseriai Faustinai Kovalskai: „Prieš tai, kai ateis Paskutinis teismas, aš suteikiu žmonėms laiko gailestingumui.“ Kaip galima likti abejingam Švenčiausiosios Mergelės prašymui ir patarimams?
Gerbiamieji skaitytojai, Skaisčiausioji Mergelė Marija prašo kiekvieno iš mūsų pasistengti išgelbėti savo šeimas, savo šalį, Europą ir pasaulį. Žinome, kad vien Jėzaus Kristaus meilė gali įveikti visas siaubingas žmogaus nuodėmes ir blogį, kuriame paskendę mes patys ir visa mūsų civilizacija. Tačiau be mūsų sutikimo ir leidimo Jėzus Kristus negali veikti, apvalyti mūsų nuo nuodėmių, išgydyti pačių didžiausių nusidėjėlių. Todėl turime kasdien pavesti save, savo artimuosius ir savo šalį Gailestingajam Jėzui.
Tegul Skaisčiausioji Marija kiekvieną dieną moko mus gyventi tikėjimu. Kad išmoktume gyventi tvarkingai, be chaoso ir nuodėmės, turime galvoti, kaip planuoti savo dieną, kad joje būtų laiko maldai, darbui ir kūrybingam poilsiui. Pirmiausiai turime:

  • nekęsti kiekvienos nuodėmės ir pašalinti ją iš savo gyvenimo, pradėti gyventi pagal moralinius Bažnyčios principus;
  • nuspręsti niekada nepasiduoti nevilčiai ir tinginystei, o ištikus bet kokiai nesėkmei kovojant prieš nuodėmę, nedelsiant apsivalyti per Atgailos sakramentą;
  • stengtis kasdien melstis, ypač rožinį, meldžiant Dievo gailestingumo ir apmąstant skaityti Bibliją, taip pat reikia priimti Šventąją Komuniją ir dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje;
  • kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį ir šeštadienį melsti atleidimo už savo ir viso pasaulio nuodėmes;
  • reguliariai atlikti išpažintį ir dalyvauti šv. Mišiose, o jei įmanoma – trečiadieniais ir penktadieniais pasninkauti.

 
Kun. M. Petrovskis SChr
Mylėkite viens kitą, nr. 2, 2014

Similar Posts