Tėvo Pijaus maldos metodas

Mąstymo meditacinę maldą galima atlikti šiuo metodu: pirmiausia turime pasiruošti tai temai, kuria norime mąstyti. Ne visada turime naudotis knyga, kai kiekviena tikėjimo tiesa krikščionio sielai turi būti meditacijos objektu. Siela turi paprastai apmąstyti mūsų Viešpaties gyvenimą, kančią ir mirtį. Kiekviena krikščioniška siela, nepriklausomai nuo to, kokiame dvasiniame etape yra, turi apie tai mąstyti. Kai jau turime paruoštą medžiagą mąstymui, atsistokime prieš Dievo akiratį, parodykime nuolankumą jam, suvokdami, kuo esame ir ką pristatome.
Toliau prašome Dievo malonės gerai mąstymo maldai, kad galėtume iš to mąstymo pasiekti tokią naudą, kokios Dievas iš mūsų nori. Paskui paprašykime Šv. Mergelės Marijos ir visų šventųjų užtarimo, kad galėtume gerai atlikti mąstymą, būtume laisvi nuo išsiblaškymo ir pagundų.
Kai tai padarysime, pradėkime patį mąstymą, laikantis surinktos medžiagos, kurią iš anksto pasiruošėme. Gerai apmąstykime visą temą kartu su visomis smulkmenomis ir pereikime prie pasiryžimų. Stenkimės atsisakyti tų silpnybių, kurios trukdo susivienyti su Dievu, taip pat yra šaltinis kitų ydų ir nuodėmių. Pasiryžkime lavintis vienoje ar kitoje dorybėje ir stenkimės ją ne tik įgyti, per ir didinti. Toliau prašykime Dievo malonių, kurių poreikį jaučiame. Paveskime Dievui visus žmones, tiek asmeniškai, tiek apskritai. Melskimės už Dievo karalystės atėjimą, mūsų tikėjimą ir jo plitimą, už mūsų motinos Bažnyčios išaukštinimą ir triumfą, už gyvuosius ir mirusiuosius, už netikinčius ir nutolusius nuo tikėjimo, už nusidėjėlių atsivertimą. Paskui paaukokime mūsų mąstymą ir maldą, pačius save ir mums artimus žmones. Viską atiduokime Dievui, kartu su nuopelnais Viešpaties Jėzaus ir Mūsų Motinos.
Visa tai paveskime Dievui, per mūsų Dievo Motinos rankas, Angelą sargą, Šventąjį Juozapą ir kitus šventuosius. Pabaigoje padarykime trumpą sąžinės sąskaitą, kaip atlikome mąstymą; atsiprašykime už apsileidimus, nusižeminkime prieš Dievą ir prašykime atleidimo, nusprendžiant pasitaisyti. (Ep III Ps. 249 – 251)
Tėvo Pijaus balsas, nr 3, 2005

Similar Posts