Tėvas Stanislovas. Laisvė nuo melo – Humilitas(nusižeminimas) (coll, spiritualis –mąstymas) nr1569

Nusižeminimas! Kiek knygų, kiek konferencijų apie jį. O kiek keiksmo, kiek pajuokos! Ištiesų, tai pats sunkiausias dalykas kalbėti teisingai apie nusižeminimą. At tai nėra nusikaltimas? Ar tai nėra nusikaltimas, prieš aną pirmąjį Dievo įsakymą žmogui: „Užvaldykite visa!“. Ar tai nekliudo mums augti į šviesias asmenybes? Ar  tai nėra pančiai mums, kai turime eiti ir kovoti už Dievo interesus? Juk miegantysis ir   „nuolankusis“ abu su nužemintom galvom! Ar nusižeminimas nėra plačioji miego sąvoką? Joks nusižeminimas negali atleisti nuo anos didžiosios pareigos: užvaldyti žemę. Humilitas turi mus padaryti „““nuolankesniais“, o ne kuprotesniaisiais. Kodėl gi taip labai ir labai svarbu būti nusižeminusiam? Todėl, kad puikavimasis pasunkina mus ir padaro mus neenergingus. Tas nesiliaujantis „pudravimasis, grimavimasis“ yra moteriškas, taip ne kareiviškas dalykas. Norime atrodyti, o ne būti! Ir kiek energijos tai bergždžiai „dvasinei kosmetikai“; žinoma, koks inertiškumas veiklai! Galų gale drįskime mesti labai drąsų klausimą. Iš kur atsirado tas „naujadaras“ – humilitas? Senojo Testamento puslapiuose jis visai neminimas? Tik Naujajame Testamente Kristus yra pasakęs „Aš esu nuolankus ir romios širdies !“ Tai yra visas jo pagrindimas. O tačiau jis nėra dar plus viena nauja Kristaus iškelta dorybė. Nusižeminimas įeina į 4 pagrindines dorybes: teisingumas, susivaldymas, tvirtumas, išmintis. Jis yra ne kas kita, kaip pilnasis teisingumas. Netiesą sako žmogus, kurs turi piniginėje 1 rublį, o sako, kad tik 3 rublius. Bet, jei galima truputį pateisinti šį menką melą, tai taip galima parodyti save kitokį, negu esu. O juk Dievas nedavė mums veido su zomšiniu uždangalu. Jei yra prigimties iškraipymas, kuomet žmogus uždangsto savo veidą. O betgi privalome vaikščioti su atviru veidu! Nusižeminimas tai nėra dorybė, priešinga pagrindinėms šventoms žmogaus aistroms. Žmogus nori ir turi būti laisvas. Laisvas būk ir nemeluok sau. Nusimetęs melo balastą, tai ir yra nusižeminęs žmogus. Amen.

Similar Posts