Tėvo Stanislovo malda Graudiems verksmams

Viešpatie Jėzau, mes klūpime Tavo akivaizdoje.Mes prisimename, kaip pilnas liūdesio rymojai vienišas ir apleistas  Alyvų Daržely. Tu taip labai užjauti visus, kurie yra nesuprasti ir vieniši savo dienose. Tu Vienas gali mus paguosti. Mums gera rymoti su Tavimi, Gerasis Rūpintojėli, nes Tu, net slapčiausias mūsų aimanas išskaitai. Paguosk savo ramybe neramias ir baimingas širdis. Leisk nesuprastiems ir vienišiems pajusti Tavo guodžiantį ramumą ir artumą. Aplankyk mūsų brolius kalinius, jų  tolimuose lageriuose, aplankyk ir paguosk mūsų tautiečius-kovotojus, kareivius šaltuose apkasuose ir kareivinėse, palaimink ir paguosk belaisvių kolonas, paguosk ir suramink mūsų ligonius, būk Tu mūsų ramybė ir paguoda. Amen.

(kaltinamosios bylos medžiaga LYA, F. К-1. Ap. 58, b. П-12240, l. 94-32. )

Similar Posts