Tyrųjų širdžių judėjimas Lietuvoje

Tyruju sirdziu judejimas 1

Įstojimo į Tyrųjų širdžių judėjimą malda
„Viešpatie Jėzau, esu dėkingas(-a), kad Tu mane myli tokia meile, kuri taiso didžiausias klaidas ir gydo skaudžiausias žaizdas. Aukoju Tau savo atmintį, protą, sielą, kūną, seksualumą. Įsipareigoju neturėti lytinių santykių, kol nebūsiu suvienytas(-a) su savo sutuoktiniu per Santuokos sakramentą. Nuo šios dienos neskaitysiu, nepirksiu ir nežiūrėsiu pornografinės medžiagos. (Čia merginos gali papildyti: įsipareigoju rengtis kukliai ir niekaip nesukelti kitiems geidulingų minčių ar norų). Iškilmingai pasižadu, kad kiekvieną dieną ateisiu su Juo susitikti maldoje, Šv. Rašto meditacijoje, dažnai priimsiu šventąją Komuniją ir adoruosiu Švenčiausiąjį Sakramentą. Taip pat įsipareigoju reguliariai eiti Atgailos sakramento, neprarasti drąsos ir greitai pakilti, kiekvieną kartą, kai įkrentu į nuodėmę. Brangus Jėzau, mokyk mane savidisciplinos praktikos ir valdyti savo seksualinius troškimus bei jausmus. Duok man drąsos pasipriešinti palaidumui kasdieniame gyvenime. Padėk išvengti visko, kas silpnina ir pavergia mano valią: nikotino, alkoholio ir narkotikų. Išmokyk mane laikyti Meilę savo gyvenimo centru.
Marija, mano Motina, vadovauk man mano tikėjimo kelionėje. Vesk mane į patį Meilės šaltinį – Jėzų, kuriuo galiu pasitikėti ir tikėti. Pagal šventojo Jono Pauliaus II įspėjimą trokštu visiškai save patikėti jums: „Totus Tuus, Maria“; palaimintoji Karolina, šventasis Kazimierai, išmelskite man tyros širdies dovaną. Amen.“
 
Krikščioniškas tarptautinis festivalis Dievas yra Meilė
2015 m. birželio 5–6 d. Paulių kaime (Jurbarko r.) įvyko krikščioniškas tarptautinis festivalis Dievas yra Meilė. Po poros metų pertraukos jis gana sėkmingai atgimė. Nuo 2002 m. šis festivalis vykdavo Pažaislio vienuolyne, sutraukdavo nemažą būrį jaunimo iš Lietuvos ir užsienio. Šiemet atvyko apie 80 žmonių iš Lietuvos ir grupė jaunuolių iš Lenkijos, kuri ir padėjo vesti festivalį. Jo tikslas buvo pristatyti Tyrųjų širdžių judėjimą (TŠJ) Lietuvoje. Nors festivalis dažniausiai siejamas su įvairiomis pramogomis, atrakcijomis, poilsiu, drauge vyko įtemptas darbas. Netrūko ir pramogų: br. Tomo Pilch OFMCap autorinis koncertas, naktinis laužas. Įgyvendinant formacinę programą su dviem konferencijomis, buvo apmąstomos žmogaus seksualumo, meilės, įsimylėjimo temos, jausmai ir emocijos. Per beveik parą trukusį festivalį labai daug nuveikta, stengtasi išnaudoti visą laiką: pasiūlyta net naktinė Švč. Sakramento adoracija, taip pat krikščioniškų filmų peržiūra visą naktį. Anoniminėje dalyvių apklausoje beveik visi teigiamai, gražiai įvertino šį festivalį.
 
Pirmosios Tyrųjų širdžių judėjimo rekolekcijos Lietuvoje
2015 m. liepos 3–5 d. Paulių kaime (Jurbarko r.) vyko pirmosios Lietuvoje Tyrųjų širdžių judėjimo rekolekcijos Dievas nėra prieš seksą 18–35 metų nesusituokusiems žmonėms; dalyvavo ir šeimų. Rekolekcijoms vadovavo prof. Miroslavas Ruckis ir s. Marija Kviek (uršulietė), liudijo du į Lietuvą atvykę lenkai TŠJ nariai Gžegožas ir Jacekas. Kasdien vykdavo po 3 konferencijas, buvo dirbama grupelėse, kalbamas rožinis, Dievo Gailestingumo vainikėlis, aukojamos šv. Mišios. Rekolekcijų dalyviai galėjo budėti naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje. Dalyvių apklausoje atsiskleidė labai geri įspūdžiai iš rekolekcijų.

Tyrųjų širdžių judėjimo formacinė-poilsinė išvyka
2015 m. liepos 25 d. įvyko TŠJ narių susitikimas. Jis prasidėjo 10 val. Petrašiūnų bažnyčioje šv. Mišiomis, kapucinų vienuolyne buvo aptartos Tyrųjų širdžių judėjimo perspektyvos, vyko peržiūra su multimedija, pristatytos idėjos. Po to TŠJ nariai, atvykę į Butkiškės kaimą (netoli Ariogalos), plaukiojo baidarėmis, maudėsi, kaitinosi pirtyje, išbandė kulinarijos gebėjimus, kepant mėsą. Vakaroti užbaigta prie laužo, vėlai naktį šlovinant ir garbinant Dievą. Ryte susirinkta maldai ir meditacijai. Išvyka tęsėsi Girdžių parapijoje Šv. Onos atlaiduose. TŠJ nariai šlovino, liudijo ir dalyvavo procesijoje, po kurios buvo surengta nuostabi agapė.
 
Svečiuose Lenkijoje
Vienas didžiausių Tyrųjų širdžių judėjimo renginių įvyko Lenkijoje, Grudeke prie Dunajeco (Beščaduose), 2015 m. rugpjūčio 8–16 d. Rekolekcijose dalyvavo ir atstovų iš Lietuvos: TŠJ koordinatorius Lietuvoje br. Vincentas Tamošauskas OFMCap, TŠJ narė Lietuvoje Danguolė Sinkevičiūtė. Pirmą kartą buvo užmegztas artimesnis ryšys su Tyrųjų širdžių judėjimu, veikiančiu Lenkijoje. Nustebino didžiulis dalyvių skaičius: antrajame ture net pritrūko vietų visiems norintiems dalyvauti.
 
Tyrųjų širdžių judėjimo pristatymas Vilniuje
Tyrųjų širdžių judėjimas, Šventosios Dvasios vedamas, 2015 m. rugsėjo 5 d. susirinko Vilniuje, Šv. Jono brolijos vienuolyne. Pirmiausia po šv. Mišių vyko pusvalandžio trukmės Švč. Sakramento adoracija. Po to Šv. Jono Pauliaus II salėje br. Vincentas Tamošauskas OFMCap pristatė TŠJ Lietuvoje, vėliau vaišintasi agapėje. Dalyviai buvo suskirstyti į 4 grupes, atsakinėjo į pateiktus klausimus ir įsitraukė į TŠJ perspektyvų Lietuvoje aptarimą-forumą. Į susitikimą atvyko 34 žmonės, vienas iš jų tapo TŠJ nariu. Džiugu, kad susidomėjimas šiuo judėjimu Lietuvoje auga, – tai liudija didesnis dalyvių, apsilankymų interneto svetainėje ir Facebook paskyroje skaičius. Taigi, jauniems žmonėms ši tema aktuali.
 
Tyrųjų širdžių judėjimo naujovės
Tyrųjų širdžių judėjimas sutuoktiniams
Viename iš paskutiniųjų TŠJ susitikimų Vilniuje, kuriame dalyvavo ir šeimų, žmonės klausė, ar bus TŠJ, skirtas šeimoms, nes yra kai kurių net katalikiškų šeimų, kurios nelabai atsiveria gyvybei ir skaistumui šeimose bei ištikimybei. Dažnai jaunavedžiai klaidingai galvoja, kad vedybinis gyvenimas pats savaime eis geru keliu, viskas gerai klosis. Gyvenimas gana greitai nuneša užmarštin įsipareigojimus ir priesaikas, duotas sutuoktinių. Gyvenimo sunkumai, nuodėmės, nutolimas nuo Dievo atšaldo pradžioje įsiplieskusią meilę. Tyrųjų širdžių judėjimas primena, kaip svarbu atgaivinti tuos nuostabius įsipareigojimus, juos branginti ir vykdyti. Sutuoktinių maldoje pabrėžiama, kas stiprina santuoką: bendra malda, sakramentai – išpažintis, šv. Mišios, atvirumas gyvybei, savo emocijų ir seksualumo valdymas. Šie dalykai daro santuoką tvirtesnę, auga meilė, džiaugsmas ir vienybė.
Sąlygos norint tapti Tyrųjų širdžių judėjimo sutuoktiniams nariais:

 • būti malonės būklės (atlikti išpažintį);
 • priimti Švč. Sakramentą;
 • atnaujinti santuokos priesaiką;
 • sukalbėti maldą;
 • pranešti apie tai adresu: R. Kalantos g. 38, Kaunas; parašyti vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, kad būtumėte įtraukti į Tyrųjų širdžių judėjimo sutuoktiniams knygą. Atsiųsime jums palaiminimą, bus meldžiamasi už jūsų tvirtumą ir meilę santuokoje.

 
Santuokos pažadų atnaujinimo formulė

 • Sutuoktinių troškimas atnaujinti Santuokos sakramento pažadus

Vyras sako:
Garbė Tau, Viešpatie, už N, gyvenimo draugę.
Žmona sako:
Garbė Tau, Viešpatie, už N, gyvenimo draugą.
 
Abu kalba:
Garbė Tau, Viešpatie, kad su mumis buvai džiaugsmo ir vargo dienomis. Prašome Tavęs, padėk mums ir toliau nuoširdžiai vienas kitą mylėti, kad būtume geri Tavo meilės žmonijai liudytojai.

 • Pasiaukojimo Jėzui malda (patariama pagal galimybes kasdien kartu ją perskaityti)

Pasiaukojimo Jėzui Kristui malda
Viešpatie Jėzau, dėkojame Tau, kad myli mus besąlygiška meile ir kad iš tokios meilės atidavei savo gyvybę už mus. Dėkojame, kad savo meile apsaugai mus nuo blogio, parkritus kiekvienąkart padedi pakilti ir gydai visas mūsų žaizdas. Dėkojame už Tavo buvimą Santuokos sakramente, kuris suteikia jėgų nugalėti blogį sudėtingose situacijose ir ištikus krizei. Pavedame Tau savo atmintį, protą, valią, sielą ir kūną. Pažadame naudotis savo lytiškumu ir vaisingumu pagal Tavo planą. Pažadame kiekvieną dieną susitikti su Tavimi bendroje maldoje ir skaitydami Šventąjį Raštą, dažnai priimti Eucharistiją ir adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. Pažadame dažnai priimti Atgailos sakramentą, nepasiduoti nevilčiai ir, parpuolę po nuodėmės našta, visada pakilti.
Pažadame nepirkti, neskaityti ir nežiūrėti pornografinio turinio žurnalų, laidų arba filmų. Pažadame nenaudoti kontraceptikų ir nevartoti abortą sukeliančių vaistų, net neįsileisti minties apie abortą ir atsiriboti nuo kontraceptinio mąstymo. Pažadame mielai priimti kiekvieną vaiką, kurį Tu, Viešpatie, norėsi mums duoti. Norime būti geri savo vaikų mokytojai, savo pavyzdžiu ir gyvenimu atvesti juos pas Tave, prie Tavo meilės. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus nuolat dirbti su savimi, kad galėtume išmokti valdyti savo seksualines reakcijas ir emocijas. Suteik drąsos kasdieniame gyvenime be baimės pasipriešinti bet kokiam blogiui ir išvengti visko, kas pavergia, ypač narkotikų, alkoholio ir nikotino. Mokyk mus elgtis taip, kad gyvenime meilė būtų svarbiausia. Amen.
 
 
Ištikimųjų širdžių judėjimas
Ištikimųjų širdžių judėjimas yra skirtas sutuoktiniams, kurie yra priėmę Santuokos sakramentą, bet turi tam tikrų santuokos sunkumų: norima išsiskirti, nesutariama, sutuoktiniai yra atsiskyrę ar net išsiskyrę. IŠJ esmė – ištikimybė vienas kitam ir Dievui, palaiminimas saugoti Santuokos sakramentą net žmogaus supratimu beviltiškose situacijose. Kviečiama kasdien melstis: Dievo Gailestingumo vainikėlį, rožinį, dalyvauti šv. Mišiose, ugdyti pasitikėjimą, ypač meldžiantis už savo sutuoktinį (sutuoktinę), brandinti save kaip asmenybę, savo emocijas, nuotaikas.
 
Sąlygos norint tapti Ištikimųjų širdžių judėjimo nariais:

 • sutikti su visais IŠJ teiginiais Pasiaukojimo maldoje;
 • būti malonės būklės (atlikti išpažintį);
 • priimti Švč. Sakramentą;
 • sukalbėti Pasiaukojimo aktą ir maldą (tai daryti kasdien);
 • priimti sakramentus ir kasdien kalbėti pasiūlytas maldas;
 • pranešti apie tai adresu: R. Kalantos g. 38, Kaunas; parašyti vardą, pavardę, gimimo metus, adresą. Būsite įtraukti į Ištikimųjų širdžių judėjimo knygą, bus meldžiamasi už jūsų apsisprendimą.

 
Pasiaukojimo aktas Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos širdžiai
Šiandien pasirenku Tave, Marija, dangaus akivaizdoje savo Motina ir Valdove. Su visišku atsidavimu ir meile pavedu ir pašvenčiu Tau savo kūną ir sielą, visą savo vidinį ir išorinį gėrį, taip pat visus esamų ir būsimų gerų darbų nuopelnus. Palieku Tau visišką teisę beatodairiškai panaudoti mane kaip savo pavaldinį, taip pat visa, kas man priklauso, pagal Tavo norą didesnei Dievo garbei dabar ir per amžius. Amen.

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monfortietis (asmeninei maldai)

 
Pasiaukojimo malda Viešpačiui Jėzui ir Dievo Motinai
Viešpatie Jėzau, pavedu Tau savo santuoką.
Dėkoju, kad mus sujungei, padovanojai mus vienas kitam ir sutvirtinai mūsų sąjungą Santuokos sakramentu, bet dabar mūsų santuokai reikia išgyti. Atiduodu Tau, Viešpatie, savo sielą ir kūną, atmintį ir protą. Prašau išmokyti mylėti žmoną (vyrą) ir vaikus meile, kuri ateina iš Tavęs. Jėzau Kristau, duok mums abiem skaisčią širdį kaip Tavo.
Padėk man išlikti ištikimam (-ai) sunkioje situacijoje ir duok malonę atleisti savo žmonai (savo vyrui) už visas žaizdas ir skriaudas, kad neprarasčiau vilties susitaikyti (atsiskyrimo ar skyrybų atveju).
Apvalyk mano mintis, kad likčiau ištikimas (-a) ir mylintis (-i). Tegu man padeda dažnas dalyvavimas šv. Mišiose ir Švenčiausiojo Tavo Kūno priėmimas, taip pat kasdienė rožinio malda ir Dievo Gailestingumo vainikėlis, padėk kiekvieną sunkų nuopuolį išpažinti Atgailos sakramente.
Leisk nuolat tvirtėti Santuokos sakramento malone. Viešpatie Jėzau, būk vienintelis mano gyvenimo Viešpats. Mokyk sumanumo valdyti savo seksualinius norus ir emocijas, kad nuolat ir ištikimai mylėčiau savo žmoną (vyrą) iki mirties, kaip ir sutuoktuvių dieną.
Apvalyk mano meilę nuo egoizmo, kad visada gebėčiau atleisti, neslėpčiau įžeidimų ir mokėčiau melstis už save. Pasižadu neskaityti, nepirkti ir nežiūrėti pornografinio turinio spaudos, programų ar filmų, kad išlaikyčiau skaisčią širdį. Prašau Tavo, Viešpatie, pagalbos vengti visko, kas įtraukia į priklausomybę, pavergia ir ragina daryti bloga. Amen.
Marija, mano Motina, vesk mane tikėjimo keliais pas vienintelį mūsų santuokos Meilės šaltinį – Jėzų, kad visada Juo vilčiausi ir tikėčiau.
 
Bendruomenės Sicharas
Daugelyje pasaulio vietų susikuria bendruomenių Sicharas, arba Ištikimos santuokinės meilės bendruomenių, kurios gelbėja sunkumų, krizę patiriančias sakramentines santuokas, skyrybų atvejais suteikia dvasinę pagalbą pamestiems, atstumtiems sutuoktiniams. Bendruomenių pavadinimas kilo iš Sicharo vietovės: ten, prie šaltinio, Jėzus kalbėjosi su samariete, kuri jau buvo turėjusi 5 vyrus, ir tuometinis nebuvo jos vyras (Jn 4, 5–18). Šių bendruomenių idėja tokia: vienas iš sutuoktinių yra ištikimai įsipareigojęs ir net beviltiškoje situacijoje tiki, kad sakramentinė santuoka bus Dievo išgelbėta. Žmogus visada turi galimybę atsiversti ir vykdyti Dievo valią per Santuokos sakramento įsipareigojimą ir gyventi Dievo palaimoje, nors ir yra vienas.
Nežinome viso Dievo plano: galbūt per krizes, įtampą, sutuoktinio praradimą atsiveria kadaise pamirštas kelias pas Dievą.
 
Esu priėmęs Santuokos sakramentą jau 20 metų. Mano santuoka išgyvena krizę. 1993 m. savo žmonai ir Dievui daviau ištikimybės, meilės priesaiką, jog niekada neapleisiu. Nepaisant 1997 m. įvykusių vienpusių skyrybų (be mano sutikimo), esu ištikimas žmonai. Po skyrybų mano žmona susidėjo su kitu vyru, paskui sudarė nesakramentinę civilinę santuoką. Labai myliu savo žmoną. Esu atviras jos sugrįžimui ir susitaikymui – atleisti vienas kito kaltes. Esu pasiryžęs priimti ją kartu su vaiku. Tikiu, jog tikra meilė visada nugali. Tikiu, kad geriausias vaistas kiekvienoje krizėje yra meilė. Patiriu, kad krizė gali būti malonė, laikas žmogui intensyviai vystytis, o neretai – vienintelis kelias pažinti tikrą meilę ir atrasti ryšį su svarbiausiu Asmeniu, kuris yra Jėzus Kristus. (Andrius)
 
Tokia krizė, kai vyrauja nuolatinė santuokinė neištikimybė, kai sunaikinama sudaryta sandora su Dievu Santuokos sakramente – parodymas, kad trūksta gyvo tikėjimo ir santykio su Dievu iš neištikimo sutuoktinio pusės. Paradoksaliai krizė gali būti galimybė neištikimam sutuoktiniui atsiversti. Kai atsivers ir grįš pas Dievą, automatiškai grįš į save, jei kas aktyviai lauks – „laukti nelaukiant“, gyventi savo gyvenimą, vystantis dvasiškai, emocionaliai, intelektualiai ir fiziškai gyvenimo pilnatvės link. (Ieva)
 
Jei susidomėjote šiomis bendruomenėmis, kreipkitės: R. Kalantos g. 38, Kaunas; el. paštas: vincentas@takas.lt; mob. (8 677) 52 634, br. Vincentas; interneto svetainė: www.sychar.org
Tyruju sirdziu judejimas 2

Similar Posts