Švč. Mergelės Marijos Lurdo ligonių ir slaugytojų apaštalavimo draugija

Apaštaliniame laiške „Salvifici doloris“ Jonas Paulius II atkreipia dėmesį į brangų Bažnyčios turtą ligonius, neįgaliuosius, kurie yra visuomenės dalis ir priklauso Bažnyčiai: „Taip pat prašome pagalbos ir visų jūsų, kurie kenčiate. Ypač jūsų, kurie esate silpni, prašome, kad taptumėte Bažnyčios ir žmonijos stiprybės šaltiniu. Tegul baisioje gėrio ir blogio jėgų kovoje, kurią matome šiandieniniame pasaulyje, jūsų kančia, suvienyta su Kristaus Kryžiumi, bus pergalinga!“ .
Pasilenkimas ties ligoniu, kenčiančiu tai pasilenkimas ties Kristumi. Draugija kviečia tarnauti tikinčiuosius ligoniams, neįgaliesiems, melstis, priimti Šv. sakramentus, su jais ir už juos ir taip pat raginti kitus apaštalauti tarp ligonių ir ligonių apaštalavimą: malda ir aukoti savo kančias bei tarnystę Bažnyčios labui, evangelizacijai ir sielų išganymui. Svarbu, kad ligonis, neįgalusis nepasijaustu atstumtas, nereikalingas, juk tai mūsų artimas. Prieš II pasaulinį karą Plungėje broliai kapucinai rengdavo kongresus ligoniams ir steigė ligonių apaštalavimą.
Liturginis minėjimas – vasario 11 d. – pasaulinė ligonių diena
Draugijos nariai ypač kiekvieno mėnesio 11 dieną stengiasi pasimelsti už ligonius, kenčiančiuosius, slaugytojus, Popiežiaus ir Bažnyčios intencijomis atkalbant sau pasirinktas maldas: gali būti Šv. Rašto skaitymas ir apmąstymas, pasidalijimas, rožinis, ar kryžiaus keliai, litanijos ar kitos pamaldumo formos ir stengtis dalyvauti šv. Mišiose ar net jas paprašyti aukoti ligonių apaštalavimo intencija. Taip pat atkalba pasiaukojimo maldą. Raginama melstis ir kiekvieną dieną. Tokiomis pat maldos formomis galima melstis ir su ligoniais, slaugytojais ar sudarant ligonių maldos apaštalavimo grupę.
Narystė
Norint tapti Lurdo ligonių draugijos nariu (gali būti ir slaugytojai ir ligoniai) reikia atlikti išpažintį, priimti Šv. Sakramentą ir atskaityti pasiaukojimo maldą: „Viešpatie Jėzau, tu priėmei trapią žmogaus prigimti ir gydei negalias, ligas, stiprink mus savo malonę tarnaujant ligoniams ar esant ligoje ar negalioje. Pavedu savo gyvenimą, ligą, kančią, tarnystę ir atiduodu Tau, Jėzau. Aukojame visa tai savo ir visų sielų išganymu, žmonių grįžimui prie Dievo.. Pripažįstu Bažnyčios ir Šventojo Tėvo mokymą. Priiminėsiu sakramentus: ypač Atgailos, Eucharistijos ir Ligonių Patepimą. Stengsiuosi kas dien praktikuoti maldą, Šv. Rašro skaityma, meditacija, jungtis kančioje su Kristumi ir kviesiu kitus asmenis tai daryti. Švč. Lurdo Mergelė Marija, Ligonių sveikata, išmelsk mums fizinės ir dvasinės sveikatos, kantrybės, ištvermės pakelti visas negalias, kančias, skausmus, kitus sunkumus. Uždek ta apaštalavimo dvasia, Tegu Jos pavyzdys mus įkvepia ir stiprina. Amen.“
Apie ketinimą įsijungti į šią ligonių apaštalavimo draugija prašome atsiūsti prašymą su tiksliu vardu, pavarde, adresu, tel. numeriu, būsite pažymėti sąrašuose, už juos bus meldžiamasi ir gausite judėjimo pažymėjimą adresu: R. Kalantos 38, Kaunas, el.pšt. br.vincentas@gmail.com; mob. tel. 867752634; Švč. Mergelės Marijos Lurdo ligonių ir slaugytojų apaštalavimo draugija.
. Galima parapijoje, namuose, ligoninėje, senelių namuose įkurti Šv. Mergelės Marijos Lurdo ligonių ir slaugytojų apaštalavimo maldos grupę, prieš tai pranešus vietos klebonui ir gavus leidimą.

Similar Posts