Kun. Darius Oko Levandinė mafija. Su popiežiais ir vyskupais prieš homoklikas Bažnyčioje. (I) (fragmentas)

(Terminas „levandinė mafija“ atsirado apibrėžianti homoseksualių dvasininkų aplinką, su ypatingu pomėgiu mėgautis prabangiu gyvenimu, stiliumi, kvepalais. Tai įvedė JAV sociologas ir kunigas Andrew Greeley. aut.) Paskutiniais metais Lenkijos ir visuotinėje Katalikų Bažnyčioje išaiškėja nauji skandalai sukelti homoseksualiniais ir homoseksualiniais-pedofiliniais polinkiais bei susikaltimais susiįjusios vis didesnės grupės dvasininkų. Tarsi realizuotų Jėzaus žodžius „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs panašūs į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų.Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo“ (Mt 25, 27-29). Jie sukelia baisius papiktinimus pasauliniu lygiu, taip pat to pasekmė yra susilpninimas ar net sunaikinimas to, kas yra vertingiausia – tikėjimo, milijonų katalikių ir katalikų, jų atsidavimo Kristui, jų gilaus ryšio su Dievu. Prie labiausiai priskiriamu nuostolių priklausos tūkstančių klerikų, kunigų ir vienuolių pašaukimo sunaikinimas, kurie priešinosi levadų mafijos planams ir pagundoms, kaip kun. dr Górski, kun. Prof. Grzeszcak ir kun. prof. Andzej Kobyliński ( pašalinti iš seminarijos rektorių ir kitų aukštų pareigų Lenkijoje. Vert.). Kitiems asmenims tie skandalai pasunkina, ar net užkerta kelią į Bažnyčią. Ir viskas vyksta tuo laiku, kai Bažnyčia šiuolaikiniame pasaulyje yra įvairiais būdais atakuojama ir gręsia jai pavojus, o tuo pačiu metu jos vadovai yra dažnai susikompromitavę ir suparaližiuoti asmeninėmis nuodėmėmis, kurios žinomos viešai ( ir panašiai tomis nuodėmėmis, kurios dar nepaviešintos). Tai didžiausias, rimčiausias kenkimas ir nuostoliai padaryti Dievui ir žmonėms, mirtina grėsmė dėl to svarbiausio – mūsų išganymo.(…) Tai didelis pastatas, gražiai įkomponuotas tarp Vavelio ir Vyslos, kuriame 2013 metais buvo Sosnovo vyskupijos dvasinė seminarija. Visdėlto seminarija Krokuvoje buvo uždaryta ir perkelta į kitą vietą, po sukelto homoseksualinio skandalo paties rektoriaus. Tai tik pagreitino katastrofiškai pašaukimų sumažėjimą toje vyskupijoje, kurios seminaristai buvo mano studentai ir apibūdino ten esančią situaciją. Ten beveik dabar nėra ką mokinti. Po viso to įvykio truputėlį susvyravo rektoriaus „kariera“, kuris ateityje gali dar tapti vyskupu. Jis juk turi dar užtikrinta simpatiją daugelio bažnytinių valdininkų, kurie turi panašių polinkių ( o kartais, deja įtakingi savo aplinkoje), tik kolkas sėkmingiau juos maskuoja ir slepia. Juk prelatas Battista Ricca, apie kurį dar bus dar kalbama toje knygoje, kaip svarbus Vatikano diplomatas sau leido dar baisesnių dalykų, nepaisant to, dabar yra vienas svarbiausių, įtakingiausių asmenų Vatikane. Levandinei mafijai, arba kaip kalba popiežius Benediktas XVI, „homoseksualinėms klikoms“ svarbiausia yra patogus gyvenimas ir komfortas jų nariams“, nes kaip pastebi vyskupas Milevskis, „jie gyvena kitame pasaulyje, ir tai nėra Bažnyčios pasaulis“. Dėl jų Bažnyčia gali žūti, gali dramatiškai mažėti skaičius tikinčiųjų ir pašaukimų, gali būti uždaromos bažnyčios ir seminarijos, vienuolynai ir vienuolinės provincijos, svarbu, kad „saviesiems“ būtu gerai, turėtu kuo sotintis iki savo žemiškosios egzistencijos pabaigos – net numarinant savo maitintoją, iš kurio neribotai parazituoja. Tai jiems ateina lengvai, nes juos paveda net savisaugos instinktas. Kelyje link valdžios pilnatvės nėra pajėgus savęs apriboti, nes turi didelę valdžia Bažnyčioje, niekas negali jiems rimtai pasipriešinti. O jeigu pasipriešinsi, tai sunaikins – taip, kaip vyskupas Edvardas Janiakas sunaikino rektorių Petrą Gurskį, ir užtikrintai sugriovė daugelio normalių klierikų pašaukimus, kurie tai viską matė, taip pat prielankumą homoseksualiems kolegoms. Popiežiaus, daugelio vyskupų, kunigų ir pasauliečių pavyzdžiu, daugelį metų stengiuosi priešintis tai grėsmingai dvasininkų ligai ir Bažnyčios, kurią apjuosia, kaip koks homoseksualus vėžys. (…)Tai buvo tarp kita ko homoseksualinės-pedofilinės-ebofilinės aferos arkivyskupo nuncijaus Juozapo Veselovskio (2013), prelato, Vatikano Tikėjimo kongregacijos sekretoriaus prelato Kristoforo Charamsos (2015), kardinolo Theodoro McCarricko (2018), vyskupo ordinaro Edvardo Janiako.
Versta iš knygos „Ks. Dariusz Oko, Lewandowa mafia. Z papiežami į biskupami przeciwko homoklikom w Kościele”, Kraków, 2020.
Vertė S.S.

Similar Posts