Atsilyginimo vainikėlis arba Brangiausiojo Kraujo paaukojimas už kunigus

Atsilyginimo vainikėlis arba Brangiausiojo Kraujo paaukojimas už kunigus
Šis Atsilyginimo ir užtarimo vainikėlis kalbanas su įprastiniu penkių slėpinių rožiniu.
K. Dieve, ateik man padėti.
A. Viešpatie skubėk manęs gelbėti.
Garbė Dievui-Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius .Amen.
Aleliuja. (Gavėnios metu: Šlovė Tau, Viešpatie, amžinosios garbės Karaliau.)
Ant didžiųjų karoliukų:
Amžinasis Tėve, aukoju Tau
Tavo mylimojo Sūnaus,
mūaų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Avinėlio be kliaudos ir dėmės
Brangiausiąjį Kraują,
kad atsilyginčiaus už savo ir visų Tavo kunigų nuodėmes.
Ant mažųjų karoliukų:
Jėzau, savo Brangiausiuoju Krauju
apvalyk ir pašventink savo kunigus.
Vietoj Garbė Dievui (…)
Tėve nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą,
pasigailėk savo kunigų ir nuplauk juos Avinėlio Krauju.
„Jėzus: „Noriu išgelbėti savo kunigus nuo pinklių ir žabangų, kurias jų kelyje pastatė piktasis, siekiąs sunaikinti kunigus, o per juos – ir mano Sužadėtinę Bažnyčią. Mano kunigai stovi priešakinėse linijose; kai jie nupuola, Mano Sužadėtinė Bažnyčią lieka be apsaugos, ir tas, kuris Manęs nekentė nuo pat pradžios, puls, kad ją sužlugdytų“.
„In sinu Jezu. Kai širdis kalba širdžiai.“ Katalikų Pasaulio leidiniai, 2020.

Similar Posts