Patvirtinti ir aprobuoti Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFMCap vardo kapucinų dvasingumo centro Pauliuose įstatai irTėvo Stanislovo Dobrovolskio kapucino brolijos įstatai

Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFMCap vardo
kapucinų dvasingumo centro Pauliuose
įstatai
I skyrius
Bendra informacija
§ 1
1. Kapucinų dvasingumo centras (toliau – Centras) veikia pagal šiuose įstatuose nurodytas normas, Romos Katalikų Bažnyčios mokymą ir mažesniųjų brolių kapucinų konstitucijas.
2. Centras yra mažesniųjų brolių kapucinų Krokuvos provincijos vidinis organizacinis vienetas, pavaldus provincijos ministrui (toliau – provincijolas), pašauktas perteikti katalikiškąją doktriną (kan. 298 – § 1; kan. 301 KBK).
3. Centras neturi juridinio asmens statuso ir veikia provincijoje, kuri jį ir įkūrė.
4. Apie Centro įsikūrimą ir veiklą informuojamas vietos ordinaras.
 
§ 2
Centras – tai Mažesniųjų brolių kapucinų ordino Krokuvos provincijos atsakymas į platų naujosios evangelizacijos poreikį Lietuvoje. Per rekolekcinę, didaktinę ir leidybinę veiklą Centras plėtoja visuomenėje katalikų tikėjimą ir pranciškoniškąjį-kapuciniškąjį dvasingumą.
§ 3
Centro būstinė yra Paulių kaime, Žvejų g. 15, Jurbarko rajone, Lietuvoje, mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyne. Centro būstinės vieta gali keistis.
§ 4
Centro veikla remiasi pranciškoniškuoju-kapuciniškuoju dvasingumu.
II skyrius
TIKSLAI IR PRIEMONĖS
§ 5
5. Centro tikslas yra pranciškoniška-kapuciniška dvasia skelbti Gerąją Naujieną apie Išganymą Jėzuje Kristuje, puoselėti maldos dvasią ir sveiką katalikišką pamaldumą. Priemonės šiems tikslams pasiekti gali būti struktūrinės arba renginių pobūdžio.
6. Struktūrinėms priemonėms priskiriamos šios:
rekolekcijų namai;
„Gailestingumo namai“ – išlaisvinimo maldos tarnystė;
leidyba („Tėvo Pijaus balsas“, „Mylėkite viens kitą“, knygos pranciškoniška ir kapuciniška tematika);
dokumentų apie brolius kapucinus, tarnaujančius Lietuvoje, ypač tėvą Stanislovą Dobrovolskį, rinkimas ir archyvavimas.
1. Prie renginių pobūdžio priemonių priskiriamos šios:
parapijos rekolekcijos ir misijos parapijose;
evangelizacija;
sezoninės Marijos mokyklos sesijos;
rekolekcijos vaikams ir jaunimui;
kitos veiklos.
III skyrius
CENTRO STRUKTŪRA
§ 6
1. Valdyba.
Centro valdybą sudaro direktorius ir du patarėjai.
2. Direktorius.
Centro direktorių skiria provincijolas.
3. Patarėjai.
Patarėjus skiria Centro direktorius, o patvirtina provincijolas.
4. Valdyba išrenka ekonomą ir sekretorių.
5. Kartą per metus (iki sausio 31 dienos) direktorius privalo pateikti provincijolui praėjusių metų Centro veiklos ataskaitą ir kitų metų veiklos kalendorių.
6. Pasibaigus direktoriaus kadencijai, baigiasi ir visos valdybos kadencija.
IV skyrius
Finansiniai reikalai
§ 7
1. Lėšos Centrui išlaikyti ir veiklai gaunamos iš aukotojų ir iš Mažesniųjų brolių kapucinų ordino.
2. Kartą per metus (iki sausio 31 dienos) direktorius yra įpareigotas pristatyti provincijolui finansinę ataskaitą ir kitų metų biudžeto planą. Paruošti metinę ataskaitą ir biudžeto planą yra įpareigotas ekonomas.
Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFMCap vardo kapucinų dvasingumo centro Pauliuose įstatus patvirtino provincijos ministras brolis Tomas Žakas. Šie įstatai įsigalioja nuo 2020 m. kovo 4 d.
Br. Tomas Žakas OFMCap
Provincijos ministras
2020 m. kovo 4 d.
B. nr. 51/20
 
 
 
 
 
 
 
Tėvo Stanislovo Dobrovolskio kapucino brolijos įstatai
I. Bendra informacija
§ 1
Tėvo Stanislovo Dobrovolskio kapucino brolija (toliau – Brolija) yra maldos ir apaštališkasis judėjimas, veikiantis Romos Katalikų Bažnyčioje, telkiantis tikinčiuosius pasauliečius ir dvasininkus, trokštančius skleisti pranciškoniškąjį-kapuciniškąjį dvasingumą tėvo Stanislovo Dobrovolskio pavyzdžiu.
§ 2
Draugijos būstinė – Mažesniųjų brolių kapucinų Paulių vienuolyne (Žvejų g. 15, Paulių k., Jurbarko r.).
II. Brolijos veikla
§ 3
Brolijos tikslai:
pranciškoniškojo-kapuciniškojo dvasingumo sklaida t. Stanislovo pavyzdžiu;
t. Stanislovo asmenybės ir veiklos populiarinimas;
rekolekcijų organizavimas ir vedimas remiantis t. Stanislovo dvasingumu ir raštais;
svetingumo kultūros ir visuomeninio dialogo puoselėjimas;
karitatyvinės veiklos vykdymas t. Stanislovo pavyzdžiu.
§ 4
Brolijos charizma yra sekti neturtingu ir nuolankiu Kristumi ir priimti kiekvieną, kas prie Jo artinasi; t. Stanislovo pavyzdžiu vesti žmones Dievo link ir atgailauti už nusidėjėlius.
III. Brolijos organizacinė struktūra
§ 5
Brolijos pirmininkas yra mažesnysis brolis kapucinas, paskirtas Paulių kapucinų vienuolyno gvardijono. Brolijos pirmininkas vykdo šias pareigas, kol jo neatšaukia gvardijonas arba provincijos ministras.
§ 6
Brolijos pirmininkui padeda Brolijos taryba, kurią sudaro 4 nariai ir kuri visus svarbesnius sprendimus priima balsuodama, dauguma balsų. Susidarius lygiam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi pirmininkas.
§ 7
Taryba renkama 3 metams per Brolijos rekolekcijas.
§ 8
Iš Brolijos tarybos narių yra išrenkamas sekretorius, kurio užduotis – susirašinėti su Brolijos nariais ir tais asmenimis, kurie nori jais tapti.
§ 11
Dėl teisinio reikalavimo priklausyti Katalikų Bažnyčios struktūrai, Brolija visiškai priklauso mažesniųjų brolių kapucinų Krokuvos provincijos ministro jurisdikcijai.
IV. NARYSTĖ
§ 12
Į Broliją gali įstoti kiekvienas pakrikštytas katalikas, turintis gryną intenciją tarnauti Dievui ir žmonėms, įkvėptas t. Stanislovo pavyzdžio.
§ 13
Priklausymas Brolijai neužtraukia jokių įsakymų ar draudimų, kurie įpareigotų jų nevykdymą ar vykdymą laikyti nuodėme.
§ 14
Stojantieji į Broliją skatinami
nuolat gyventi pašvenčiamojoje malonėje;
dažnai ir visiškai dalyvauti šv. Mišių aukoje;
reguliariai skaityti Šventąjį Raštą;
studijuoti t. Stanislovo raštus;
pagal galimybes aktyviai dalyvauti parapijos veikloje, taip pat Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFMCap vardo kapucinų dvasingumo centro Pauliuose veikloje.
§ 15
Priėmimas į Broliją vyksta privačiai ar bendruomeniškai sukalbėjus šį aktą: „Aš (vardas, pavardė) pasižadu gyventi pagal krikščioniškas nuostatas, puoselėti t. Stanislovo palikimą ir atminimą, tautinę ir dvasinę kultūrą, gerbti asmens orumą ir padėti kiekvienam, kam reikalinga pagalba“, užpildžius prašymą priimti į Broliją ir nusiuntus ją sekretoriui tokiu adresu: PAULIŲ KAPUCINŲ VIENUOLYNAS, Žvejų g. 15, Paulių k., 74335 Jurbarko r.
V. Brolijos finansavimas
§ 16
Narystė Brolijoje nemokama. Brolijos nariai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, nesusiję su Brolija, gali savanoriškai aukoti Brolijos tikslams.
§ 17
Brolijos pirmininkas atlieka ir iždininko pareigas. Jis yra įpareigotas vesti Brolijos finansinę apyskaitą ir iki kitų metų sausio mėnesio pabaigos pristatyti provincijos ministrui Brolijos finansinę ataskaitą ir kitų metų biudžeto planą.
Tėvo Stanislovo Dobrovolskio kapucinų brolijos įstatus patvirtino provincijos ministras brolis Tomas Žakas. Šie įstatai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 16 d.
Br. Tomas Žakas OFMCap
Provincijos ministras
2020 m. sausio 16 d.
B. nr. 10/20
 
 

Similar Posts