Neformalus laisvanoriškas Eucharistinis – Švč. Sakramento garbintojų ir adoruotojų judėjimas

Neformalus laisvanoriškas Eucharistinis – Švč. Sakramento garbintojų ir adoruotojų judėjimas
( Su Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo palaiminimu ir leidimu)
„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ ( Jn 6,35)
Broliai kapucinai kviečia įsijungti į neformalų, laisvanorišką Švč. Sakramento garbintojų ir adoruotojų judėjimą. Tai yra sielovadinis paraginimas ir priminimas kunigams ir pasauliečiams Bažnyčioje adoruoti, skatinti, kviesti, priminti, aiškinti Švč. Sakramento prasmę ir svarbą, nekuriant papildomų struktūrų, nes Vatikano II Susirinkimas primena, jog Eucharistija yra Bažnyčioje visko „šaltinis ir viršūnė “ .
Priklausymas šitam judėjimui gali pakeisti Bažnyčios, asmeninį, artimųjų, kitų žmonių gyvenimus, išlaisvinti, išgydyti.
Priklausymas
Judėjimui gali priklausyti tie, kurie tiki Jėzų Kristų tikrai ir realiai esantį Švenčiausiame Sakramente. Dega noru Jį garbinti, melstis visomis intencijomis, kontempliuoti bei adoruoti, užtarti, permaldauti, kentėti, šlovinti ir būti su Jėzumi Švenčiausiame Sakramente-Eucharistijoje. Taip pat pagal galimybes ragina tai daryti kitus ir skleisti Švč. Sakramento adoracijos žinią. Pats įsipareigoja pagal galimybes kas savaitę, ar kas dieną tam tikrą laiką adoruoti. Bet pasižadėjimo neatlikimas, neužtraukia nuodėmės. Meldžiasi už kitus judėjimo narius. Nariai gali prie Švč. Sakramento padaryti tokį ar panašų pasižadėjimą „ Jėzau Kristau, Švenčiausiame Sakramente esantis, iš meilės Tau pasižadu pvz. 3 mėnesius, kas savaitę po vieną valandą, Tave adoruoti“. Po kurio laiko galima ir atnaujinti pasižadėjimą. Galima adoruoti kažkokia intencija.
Jėzus viename apreiškime vienuoliui sako: „Štai kaip prašyčiau tavęs melstis šiuo metu. Skirk laiko ateiti į Mano akivaizdą. Ieškok Mano Veido. Kai taip melsiesi, Aš tave patrauksiu prie savo Širdies. Melskis naudodamasis Mano Motinos Rožini, net tada, kai jauti, kad tavo malda – tuščia ar mechaniška, ar kai tave apninka išsiblaškymai. Apsisprendimas melstis malonus Mano Švenčiausiajai Širdžiai ir Nekaltajai Mano Motinos Širdžiai.
Laikas, kurį mums aukoji melsdamasis, kaip darei šįvakar, mūsų akyse pasidaro vertingas ir duoda milžinišką naudą tavo sielai ir tos sieloms, už kurias meldiesi. Aš matau visus, už kuriuos meldeisi šįvakar: ir tuos, kuriuos įvardinai, ir tuos, kurių neįvardinai, ir laiminu kiekvieną, kaip tave dabar (…) Laiminu tave ir tuos, kuriuos tu patiki Mano atvertos Širdies gailestingumui. Tau šviečia Mano Veido šviesa. Tikėk, kad tave myliu. Niekada tavęs neapleisiu ir nenuvilsiu. Mano planai yra dėl tavo laimės, šventumo ir ramybės. Nebijok. Padarysiu dėl tavęs visa, ką pažadėjau, ir tavo širdis džiūgaus, o tu per amžius Mane garbinsi ir šlovinsi.“ („In sinu Jezu. Kai širdis kalba širdžiai.“ Katalikų Pasaulio leidiniai, 2020.)
Dvasinė Švč. Sakramento adoracija
Nesant galimybės tai daryti bažnyčioje, galima tai daryti darbe, ligoninėje, kelionėje, kalėjime, namuose ir kitose vietose. Galima melstis ta ar panašia malda: „ Viešpatie Jėzau, nors šią valandą negaliu fiziškai prisiartinti prie Tavęs Tavo meilės Sakramente, artinuosi prie prie Tavęs troškimu ir tikėjimu. Maldauju, Tavęs, nunešk mane, įkvėpdamas protą ir širdį, prie to tabernakulio pasaulyje, kur Tu šią valandą esi labiausiai apleistas, visiškai pamirštas ir be žmonių draugijos. Tavo eucharistinio Veido spinduliavimas taip tepersmelkia mano sielą, kad aukodamas Tau garbinimo ir atsilyginimo auką, nors esu užsiėmęs įprastais dalykais, galėčiau iš Tavo Švenčiausiosios Širdies laimėti (savo, artimo, nusidėjėlio, kunigo) sugrįžimą prie tabernakulio (ar Dievo). Amen“. („In sinu Jezu. Kai širdis kalba širdžiai.“ Katalikų Pasaulio leidiniai, 2020.)
Švč. Sakramento garbinimo namai
Bus steigiami nuolatinės adoracijos Švč. Sakramento namai, kuriuose asmenys: pasauliečiai, pašvęstieji ir kunigai, tam tikram laikui pasižadėję, nepertraukiamai adoruos ir garbins Švč. Sakramentą, studiuos ir dirbs. Bus eucharistinės Jėzaus bendruomenės.
Br. Vincentas Tamošauskas OFMCap
R. Kalantos 38, Kaunas
mob.t. 867752634
el. pšt: br.vincentas@gmail.com

Similar Posts