Tyrųjų širdžių judėjimas – Dievo pašaukimas tau

Tyrųjų širdžių judėjimas (TŠJ) kuriamas ir Lietuvoje. Kviečiame jaunuolius, geros valios žmones, nesusituokusius prisijungti prie šio gražaus judėjimo ir išskleisti savo asmenybę, jos grožį ir pašaukimą, gyventi tikroje laisvėje ir tiesoje, blaiviai, nebūdami priklausomi nuo savo emocijų, geismų ar seksualumo. Ypač raginame katechetus, tikybos mokytojus, kunigus, pašvęstuosius asmenis kviesti jaunus žmones pasiryžti blaiviai ir skaisčiai gyventi ir taip padėti išskleisti jų brandą, laisvę ir asmenybę.

Pirmiausia reikėtų sąžiningai ir nuoširdžiai atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją ir melstis šia malda:

Viešpatie Jėzau, esu dėkingas (-a), kad Tu mane myli tokia meile, kuri taiso didžiausias klaidas ir gydo skaudžiausias žaizdas. Aukoju Tau savo atmintį, protą, sielą, kūną, seksualumą. Įsipareigoju neturėti lytinių santykių, kol nebūsiu suvienytas (-a) su savo sutuoktiniu per Santuokos sakramentą. Nuo šios dienos neskaitysiu, nepirksiu ir nežiūrėsiu pornografinės medžiagos. (Čia merginos turi papildyti: įsipareigoju rengtis kukliai ir niekuo nesukelti kitiems geidulingų minčių ar norų.) Iškilmingai pasižadu, kad kiekvieną dieną ateisiu su Jėzumi susitikti maldoje, Šventojo Rašto meditacijoje, dažnai priimsiu šv. Komuniją ir adoruosiu Švenčiausiąjį Sakramentą. Taip pat įsipareigoju reguliariai eiti Atgailos sakramento, neprarasti drąsos ir greitai pakilti, kai įkrentu į nuodėmę. Brangus Jėzau, mokyk mane savidrausmės praktikos ir valdyti savo seksualinius troškimus bei jausmus. Duok man drąsos pasipriešinti palaidumui kasdieniame gyvenime. Padėk išvengti visko, kas silpnina ir pavergia mano valią: nikotino, alkoholio ir narkotikų. Išmokyk mane laikyti Meilę savo gyvenimo centru. Marija, mano Motina, vadovauk mano tikėjimo kelionei. Vesk mane į patį Meilės šaltinį – Jėzų, kuriuo galiu pasitikėti ir tikėti. Pagal šventojo Jono Pauliaus II paraginimą trokštu visiškai patikėti save Tau: „Totus Tuus, Maria“. Šventasis Kazimierai, išmelsk man tyros širdies dovaną. Amen.

Šį pasiryžimą gali atskaityti nesusituokę asmenys. Tai galima padaryti asmeniškai, bendruomenėje, bažnyčioje . Galite pranešti ir broliams kapucinams:: R. Kalantos g. 38, Kaunas, tel. (867752634), el. paštu: br.vincentas@gmail.com Norintys sužinoti daugiau skaitykite pasirodančius žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numerius.
Daugiau paskyroje: „Facebook“: mylėkite viens kitą.

 

Similar Posts