Kapucinų Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Pauliuose jau atidarytas

2017 metų rugsėjo 26 dieną įvyko oficialus Paulių kapucinų vienuolyno įsteigimas ir atidarymas. Iškilmė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vienuolyno Paulių vienuolyno gvardijonas Tomas Pilchas. Pamokslą sakė Krokuvos kapucinų provincijos ministras Tomas Žakas, kuris pažymėjo: „Džiaugsmas šiandien Pauliuose, kai broliai kapucinai įsikuria čia. Broliai stengsis plėtoti broliškumą, kaip tai darė Šv. Pranciškus Asyžietis. Mūsų kapucinų provincijai  šiandien yra išskirtinė diena ir kitu atžvilgiu. Romoje popiežius Pranciškus vieną mūsų brolį Serafiną Kašubą skelbia garbinguoju ir leidžia pradėti jo beatifikacijos bylą. Po homilijos buvo perskaitytas Kauno arkivyskupo metropolito Liogino Virbalo leidimas atidaryti Mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyną Pauliuose, kuriame pažymima – „ Atsižvelgdamas į Jūsų 2017 metų birželio mėnesio 27 dieno prašymą, labai vertindamas brolių kapucinų iki šiol Kauno arkivyskupijoje vykdomus darbus, jų nuoširdų įsijungimą į arkivyskupijos gyvenimą, pasidalijimą savo patirtimi bei rūpestį Dievo Tautos gerovę šioje dalinėje Bažnyčioje, vadovaudamasis kanonų teisės Kodekso 609 kanono 1 paragrafo nuostatais: LEIDŽIU Kauno arkivyskupijoje, Pauliuose, steigti Mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyną“. Buvo perskaitytas Krokuvos provincijos ministro brolio Tomo Žako Paulių vienuolyno įkūrimo dekretas:
„PAULIŲ VIENUOLYNO ĮSTEIGIMO DEKRETAS
Mažesniųjų Brolių Kapucinų Krokuvos Provincijos Ministras pagal Ordino Konstitucijų (Nr. 120,1) Jam suteiktus įgaliojimus, gavęs provincijos kapitulos ir provincijos tarybos patarėjų pritarimą bei vietos vyskupo leidimą, pagal Bažnytinės Teisės Kodeksą (kan. 609 § 1), 2017 m. Rugsėjo 26 dieną
steigia Paulių vienuolyną.
Paulių Kapucinų vienuolynas (Žvejų g. 15, Jurbarko raj.) Lietuvoje Kauno arkivyskupijoje yra teisiškai įsteigtas su visomis pramatytomis teisinėmis pasekmėmis, o jo globėju skelbiamas Šventasis Pranciškus Asyžietis.
Krokuva, 2017 rugsėjo 26 d.
L.dz.279/17
Br. Tomasz Żak OFMCap
Provincijos Ministras
Br. Jerzy Ciupak OFMCap
Provincijos Sekretorius“.
Šv. Mišiose koncelebravo 12 kunigų.Dalyvavo Krokuvos provincijos broliai, klierikai, tikintieji, rėmėjai. Dalyvavo taip pat ir Jurbarko rajono valdžios atstovai: meras Skirmantas Mockevičius, kuris pasakė, jog „tai didelis įvykis Lietuvos ir Jurbarko rajonui, šio vienuolyno atidarymas“. Jurbarko policijos komisaras Aivaras Dumčius pasidžiaugė, jog „ dirba kapucinai visuomenei reikalingą darbą, padėdami pasiklydusiems žmonėms gyvenimo kelyje grįžti atgal į jį“. Po Šv. Mišių dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti vienuolyną, rekolekcijų namus, koplytėlę, reabilitacijos centrą ir pabendrauti su centro gyventojais. Po to visi dalyvavo nuotaikingoje agapėje ir bendravo.
Vaizdai iš vienuolyno pašventinimo 2012 04 10: https://youtu.be/mgT9NCZhihs

Similar Posts