Tomasz J. Pilch OFMCap „„IŠLAISVINIMO TARNYSTĖS” PASTORACINIO METODO PRITAIKYMAS PARAPIJOJE“ (fragmentas)

Šalia sakramentų, ypač Eucharistijos šventimo ir Dievo Žodžio skelbimo, šiuolaikinėje sielovadoje naudojami ir kiti pastoraciniai metodai. Jų tarpe yra tradicinės parapijos misijos ir rekolekcijos, ir šie netradiciniai, naujieji pastoraciniai metodai: Alfa kursas, Dievo Motinos komandos, Evangelizacinės parapijos ląstelės, ir Vidinio išgydymo pamaldos. Įvardinti pastoraciniai metodai susikoncentruoja į nutolusių nuo Dievo ir Bažnyčios žmonių evangelizavimą ir jų tolimesnį dvasinį formavimą. Visi šie metodai suteikia galimybę taikyti įvairias užtarimo maldos formas. Išlaisvinimo tarnystės metodas, (kitaip vadinamas išlaisvinimo malda, arba penkių raktų malda), tai užtarimo maldos forma, kurios metu asmuo joje dalyvaujantis išpažįsta tikėjimą į  Jėzų Kristų, paskui išsako atleidimo savo kaltininkams ir blogio atsižadėjimo formulės, po kurių tarnautojas, Viešpaties Jėzaus vardu, ištaria paliepimo žodį piktajai dvasiai, kad pasitrauktų. Maldos pabaigoje prašoma Dievo Tėvo palaiminimo ir Šventosios Dvasios išsiliejimo. Tokios maldos gali prašyti asmenys, patiriantys demonų varginimo ar dvasinio surišimo. Išlaisvinimo tarnystės metodo taikymui būtinas specialus tarnautojų pasiruošimas.  Atliktame išlaisvinimo tarnystės metodo integravimo su kitais pastoraciniais metodais galimybių vertinime, kuris buvo atliktas pagal tris rodiklius: tarnautojus, laiką ir vietą bei dvi vertinimo kategorijas: teigiamą ir neigiamą, buvo įrodyta, kad išlaisvinimo tarnystės pastoracinio metodo taikymas Atgailos sakramento kontekste, vidinio išgydymo pamaldose, parapijos misijų ir rekolekcijų metu, bei Alfa kurso savaitgalio metu yra įmanomas. Taip pat teigiamai yra vertinamas šio metodo taikymas Gailestingumo namuose, kurie yra steigiami šiai tarnystei atlikinėti, ir visokeriopai dvasinei ir psichologinei pagalbai gauti. Išlaisvinimo tarnystės metodo taikymas Dievo Motinos komandų ir Evangelizacinių ląstelių maldos susitikimuose yra vertinamas neigiamai.
Teorinio tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad išlaisvinimo tarnystės pastoracinis metodas, įprastai taikomas Gailestingumo namuose, gali būti taikomas parapijoje.

Similar Posts