Šv. Onos ir šv. Joakimo draugija

 
Dažnai būnant pensijinio  amžiaus, pabaigus karjerą, užauginus vaikus, praradus sutuoktinį kai kurie pasijunta nebereikalingi asmenys. Senatvė tampa našta – tarsi žmogaus gyvenimo misija yra ir pasibaigusi. O ką senatvėje daryti? Švč. Mergelės Marijos gimdytojai šv. Ona ir šv. Joakimas yra puikus pavyzdys, kurių dukra Švč. Mergelė Marija ir anūkas Jėzus, pasauliui atskleidė Dievo meilę ir atnešė Išganymo Evangeliją. Subrendę žmonės su savo patirtimi gali nuostabiai pasitarnauti visuomenei ir Bažnyčiai. Šitas brandumas gali atnešti nuostabių vaisių bendradarbiaujant su Šv. Dvasios malone ir gyvenimą darant dar labiau prasmingą. Visų pirmiausiai  kviečiama melstis Bažnyčios, parapijos, savo šeimos ir artimųjų, draugijos, ligonių, pagyvenusių, apleistų, atstumtų, priklausomų žmonių intencijomis. Pagal galimybes galima savo šeimoje, su kaimynais ar parapijoje suburti maldos grupelę, kurioje bus meldžiamasi tomis intencijomis, prieš tai pranešus parapijos klebonui, jį supažindinus ir gavus leidimą. Be leidimo galima melstis privačiai. Galima įvairiais būdais skleisti krikščioniškas vertybes, perteikti savo gyvenimo ir tikėjimo patirti, liudyti, padėti šeimos nariams, ypač auginant anūkus, lankyti ligonius, kaimynus, raginant artėti prie Dievo. Galima dalyvauti parapijos veikoje, padedant parapijos klebonui, prisidėti pagal galimybes prie vietos bendruomenės veiklos bei jos iniciatyvų. Taip tarnaujant galima prasmingiau ir brandžiau įvykdyti savo gyvenimo misiją ir užsitarnauti Dievo palaimą bei šventųjų Onos ir Joakimo užtarimo, apgynimo ir globos.
Pagrindinė iškilmė šventųjų Onos ir Joakimo liepos 26 dieną. Draugijai gali priklausyti vienas arba abu šeimos nariai.
Pasiaukojimo malda tampant draugijos nariu:
Viešpatie Jėzau ir Švč. Mergele Marija, norime (noriu) eiti man paskirtu Dievo keliu, sekant jūsų senelių ir tėvų:  Šventųjų Onos ir Joakimo pavyzdžiu. Stengsiuosi laikytis Dievo ir Evangelijos bei Bažnyčios įsakymų, praktikuoti kasdieninę meldą, sekmadienį neapleisti Šv. Mišių šventimo ir Šv Išpažinties. Nuolankiai ir su dėkingumu priimsiu visus gyvenimo nepatogumus ir aukosiu sielų ir artimųjų išganymui. Kiek leidžia jėgos ir galimybės dalyvausiu parapijos ir bendruomenės gyvenime, patarnaudamas (a), skleisdamas (a) Dievo Evangeliją. Tegu šventųjų Onos ir Joakimo pavyzdys mano gyvenimui suteikia stiprybės, prasmės, palaimos žengiant amžinybės link.Amen
Draugijos nario įsipareigojimai:
Pirmiausia reikia atlikti  išpažintį, meldžiantis Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją ir atskaityti pasiaukojimo maldą.
Kiekvieno mėnesio 26 dieną pagal galimybes pasimelsti į draugijos globėjus Šventuosius Ona ir Joakimą: Bažnyčios, popiežiaus, parapijos, draugijos ir asmeninėmis intencijomis. Ir atkalbėti sau labiausiai norimas ar patinkančias maldas, gal kažkokią litaniją, rožinio dalį, vainikėlį. Jeigu būtu galimybė tai užsakyti Šv. Mišias ir jose melstis. Tai galima daryti ir kiekvieną dieną. Reikia per daug neapsikrauti maldos įsipareigojimais: geriau mažiau, bet pastoviai.

Pasiryžus tapti draugijos nariu ir priėmus įsipareigojimus derėtu parašyti prašymą priimti į Šventųjų Onos ir Joakimo draugiją, nurodant: vardą, pavardę  gyvenamą vietą bei telefoną ir nusiųsti adresu: R. Kalantos 38, Kaunas, kapucinų vienuolynas, Šventųjų Onos ir Joakimo draugijai. Gausite draugijos pažymėjimą, būsite įrašyti į draugijos knygą ir kiekvieno mėnesio 26 dieną broliai kapucinai už  jus melsis. Skelbiama su Bažnytinės valdžios leidimu ir palaiminimu.
 
Šventųjų. Onos ir Joakimo litanija
Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, prieš amžius išrinkti būti Švč. Mergelės Marijos tėvais, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai,  atspindintys Dievą ir Jo dovanas, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, mylimiausi Kristaus seneliai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, indai pasirinkti Šv. Dvasios Sužadėtinei, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, labiausiai verti Jėzaus Kristaus Gimdytojos, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, sužadėtinių užtarėjai, besirenkant sutuoktinį, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, santuokinio gyvenimo pavyzdy ir puošmena, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, visų santuokinių dorybių atspindy, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, santuokinių sunkumų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, besilaukiančių šeimų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, nesusilaukiančių šeimų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, globėjai tėvų, kurie kilniaširdiškai sugeba aukoti vaikus Dievo tarnystei, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, bendradarbiaujantys su Dievu Marijos auklėjime, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, sugebantys saugoti vaiką, nuo šio pasaulio blogio, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, kurie padarė Šv. Raštą gyvenimo išmintimi šeimoje, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, nuliūdusiųjų ir prispaustųjų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, gynėjai tų, kurie prašo Jūsų globos, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, nusidėjėlių gynėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, sielos ir kūno ligonių užtarėjai ir rėmėjai,
Mes nusidėjėliai, šaukiamės Jūsų: Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus
Per išskirtinę malonę, kurią turėjote pradedant Švč. Mergelę Mariją be gimtosios nuodėmės –
Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per džiaugsmą ir laimę, kurią turėjote gimstant Mergelei Marijai -Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per Dukros aukojimą šventykloje – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per visus Jūsų dorybes ir nuopelnus – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per džiaugsmą, kokį turėjote mirties valandą matant Jėzų, Mariją ir Juozapą – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per džiaugsmą, kokį turite danguje regėdami anuką Jėzų Kristų, dukrą Mariją ir visus šventuosius – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskimės:
Šventieji Ona ir Joakimai,, išprašykite ypatingą mums Jūsų dukters Marijos ir anūko globą. Tegu Jūsų šventa ir didelė šeima nuveda mus į pažadėta Tėvo karalystę danguje, kuriam tebus garbė ir šlovė per visus amžius. Amen.
 
 
Malda į šventuosius Oną ir Joakimą,
Garbingieji ir šventieji, didelė garbė, kurią gaunate danguje ir žemėje. Švč Trejybė Jus myli, kaip Švč. Mergelės Marijos gimdytojus. Žmonės Jūsų šaukiasi, kaip galingų užtarėjų prie Dievo, nes teisieji tikisi gausesnių malonių, o atgailaujantys nusidėjėliai nuodėmių atleidimo. Prašo per Jūsų meilę, kurią turėjote žemėje Jėzui ir Jo Motinai, kad padedant Jūsų malda ir nuopelnais, saugiai pasiektume amžinąją laimę. Amen.

Similar Posts